VÝCHODNÍ OBCHVAT NOVÉ BYSTŘICE, SILNICE II/128

AKTUÁLNÍ STAV

V roce 2022 Jihočeský kraj zadal zpracování dokumentace pro společné povolení, v příštích dvou letech budou tedy probíhat projektové práce na obchvatu.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem záměru je vymístit zbytnou (tranzitní) dopravu z historického centra města Nová Bystřice a zajistit tak jednak snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru vlivy silniční dopravy, jednak vytvořit podmínky pro zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného komfortu funkce komunikačního systému Jihočeského kraje. Pro tranzitní dopravu je záměr přímou náhradu trasy silnice II/128, která v současné době prochází centrální částí města a je tak nevhodná jak z hlediska ochrany obyvatel (zastavěná část historického centra města), tak z hlediska dopravního (nevhodné směrové a šířkové uspořádání).

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Začátek úseku je umístěn na silnici II/128 cca 260 m před stávajícím sjezdem k židovskému hřbitovu (ve směru od Jindřichova Hradce). Přeložka pomalu odbočuje a odklání trasu z jižního směru na jihovýchod přes Ovčárenské pole, směrem na rybník Ovčárna. Rybník Ovčárna, včetně přilehlých pozemních komunikací trasa překonává po 139 m dlouhé mostní konstrukci. Po překonání rybníka trasa přeložky pokračuje jihovýchodním směrem, k zemědělskému areálu firmy AGROSTAT Nová Bystřice a.s. Dochází k úrovňovému křížení stávající účelové komunikace do zemědělského objektu. V návrhu přeložky je tato komunikace přerušena. Zemědělský objekt zůstane přístupný z přeložky II/128 novým účelovým sjezdem. Z důvodu zachování pěších návazností, ale zároveň nevytváření nové křižovatky, je naproti sjezdu do areálu navrženo schodiště. Tím zůstane zachováno pěší propojení se stávající komunikací ve směru k ulici Na Zátiší. Důvodem pro neumístění křižovatky je potřeba navržení křižovatky se silnicí II/152, která by byla jen o dalších cca 380 m dále po trase, což neodpovídá požadavku na vzdálenost křižovatek dle ČSN 73 6101. Křižovatka se silnicí II/152 je navržena jako úrovňová průsečná křižovatka. Cca 85 m za křižovatkou silnic II/128 a II/152 začíná druhý mostní objekt přes další údolí o délce 210 m. Cca 500 m od křížení s železniční tratí kříží navržená přeložka silnici III/12863. Zde je navržena nová úrovňová průsečná křižovatka silnice III/12863 a přeložky , která bude sloužit jako hlavní napojeni do obce od jihu. Cca 300 m od této křižovatky je navržen účelový sjezd sloužící k napojení ČSPH a objekt stavebnin.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
6/2019 není vyžadována 2024 2025 2026 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 372 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2951 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • přímé napojení obchvatu na stávající trasu silnice II/128 ve směru od Jindřichova Hradce, s odbočkou do města Nová Bystřice
  • průsečná křižovatka stávající silnice II/152 a obchvatu
  • průsečná křižovatka stávající silnice III/12863 a obchvatu
 • Počet mostů: 3
  • most přes rybník Ovčárna v km 0,788 500, délka přemostění 139 m
  • estakáda Nová Bystřice v km 1,726 955, délka přemostění 210,5 m
  • most přes polní cestu v km 1,843 788, délka přemostění 5,79 m
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/128
  • silnice III/12863
  • silnice II/152
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP: Sdružení PX-APIS-Obchvat Bystřice
 • Zpracovatel PDPS: Sdružení PX-APIS-Obchvat Bystřice
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty
 • objekty elektro
 • přeložka plynovodu