REKONSTRUKCE SILNICE II/406 DAČICE - SLAVONICE

AKTUÁLNÍ STAV

Jihočeský kraj od roku 2020 získává postupně stavební povolení pro jednotlivé stavební objekty stavby rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice, v současné době máme povolené čtyři stavební objekty a pro další čtyři jsme podali žádost o vydání stavebního povolení v letošním roce. Současně probíhá majetkoprávní příprava stavby formou uzavírání budoucích kupních smluv. Stavbu plánujeme realizovat v roce 2023.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem rekonstrukce silnice II/406 v úseku Dačice - Slavonice je  jednak odstranění havarijního stavu vozovky s rozšířením silnice na jednotnou šířku a dále odstranění nejvýznamnějších bodových dopravních závad s cílem zvýšení bezpečnosti provozu (úprava směrového vedení). Z důvodu  zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce silnic II/406 a III/40626 dojde ke snížení stávající nivelety. Součástí rekonstrukce bude také oprava mostu v Dolním Bolíkově a obnova propustků v trase silnice.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o rekonstrukci silnice II/406, která je v majetku Jihočeského kraje a zajišťuje dopravní spojnici mezi městy Dačice a Slavonice. Na tuto silnici se dále napojují silnice III. třídy - III/40626, III/40627, III/40630, III/40631 a některé místní a účelové komunikace.

Délka stavby je 9 760 m a je vymezena staničením silnice II/406 - km 36 706 - 46,466.

Kromě úpravy směrového vedení a sjednocení na jednotnou šířku bude provedena rekonstrukce vozovky, která vychází ze zjištěného poškození stávajících asfaltových vrstev a odlišné mocnosti konstrukce. Nově bude zvýšena mocnost konstrukce vozovky. V extravilánu se rámci stavby obnoví nezpevněná krajnice šířky min. 0,50 m.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Není vyžadováno - Není vyžadováno 2022 2022 2023 2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 131 370 273 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 9760 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
 • Počet mostů: 1
  • Most ev. č. 406-013 Dolní Bolíkov
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • 0
 • Zpracovatel SP: -
 • Zpracovatel DUR: -
 • Zpracovatel DSP: AP2projekt s.r.o.
 • Zpracovatel PDPS: AP2projekt s.r.o.
Ke stažení