3. ETAPA PŘELOŽKY SILNICE II/156 A II/157, PODJEZD POD ŽELEZNIČNÍM NÁDRAŽÍM

AKTUÁLNÍ STAV

Jihočeský kraj po předchozím dopravně inženýrském posouzení variantního řešení podjezdu pod železničním nádražím zadal v prosinci roku 2022 studii proveditelnosti. Cílem studie bude podrobné prověření technicky, dopravně a urbanisticky nejvýhodnější varianty vedení podjezdu (tunelu) pod železničním nádražím v Českých Budějovicích. Součásti studie proveditelnosti bude i prověření vlivu záměru na městskou strukturu a urbanistické vazby v území, a to i s ohledem na předpokládaný rozvoj východní části města České Budějovice. Pro preferovanou variantu budou zpracovány vizualizace, které prověří, jak vliv na městské prostředí (uliční profil), tak i dálkové pohledy ovlivňují městské horizonty. Studie bude dokončena v polovině roku 2022. Následně budou uveřejněny podrobnější údaje k projektu včetně výkresové dokumentace.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Přeložka silnici II/156 a II/157 se ve 3. etapě soustředí na řešení podjezdu pod železničním nádražím a napojení této přeložky na ostatní komunikační síť. Je součástí rozsáhlého projektu, který má za úkol odlehčit přetíženým komunikacím v centru města a křižovatkám v Českých Budějovicích, propojit okruhy a zajistit kapacitní napojení na dálnici D3, jejíž dostavba je nezbytná pro správné fungování celého okruhu. Základním cílem projektu je propojit centrum města a zanádražní komunikaci mimo přetížený železniční viadukt na křižovatce Nádražní a Rudolfovské ulice.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2022 2025 2025 2025 2026 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: m
 • Počet křížení a křižovatek:
 • Počet mostů:
 • Protihlukové stěny:
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: SAGASTA, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: