Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/156, ŽÁR

AKTUÁLNÍ STAV

Na konci roku 2021 byla dokumentace pro stavební povolení kompletně dokončena a projednána, 15. prosince 2021 bylo požádáno o vydání stavebního povolení.  9. března 2022 vydal odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Trhových Svinech stavební povolení, které je od 12. dubna 2022 v právní moci. Majetkoprávní vypořádání stavby je dokončeno. V polovině roku byla dokončena dokumentace pro zadání stavby a do konce roku bychom chtěli vybrat zhotovitele stavby.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Silnice II/156 prochází v průtahu obce Žár dvěma dopravně závadovými místy - jednak se zde nacházejí nenormové směrové oblouky a dále na ně navazuje zúžený profil silnice na hrázi Žárského rybníka. Tento stav je dlouhodobě nevyhovující, neboť komunikace plní důležitou funkci vnitrostátního napojení a dopravního obsloužení Českobudějovicka v ose České Budějovice - Trhové Sviny - Nové Hrady.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Nová komunikace v kategorii S 9, 5/90 se odpojuje ve směru od Českých Budějovic od stávající trasy silnice II/156 přibližně 700 m před obcí Žár a dále směřuje na východ. Komunikace vede přes zemědělské pozemky až ke Žárskému potoku, kde je navržen 126 m dlouhý železobetonový most. Dále trasa pokračuje přes les a pole, kříží stávající silnici III/15432 mezi Žárem a Olešnicí a následně se napojuje opět na stávající silnici II/156 na hrázi Žárského rybníka. Součástí stavby jsou také tři migrační objekty pro mimoúrovňový přechod tělesa komunikace drobnými živočichy, především obojživelníky.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
04/2019 není vyžadována 04/2021 2022 2023 2023 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 198 500 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2196 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
  • styková křižovatka s budoucí silnicí III/15614
  • průsečná křižovatka se silnicí III/15432
 • Počet mostů: 1
  • SO 201 – Most přes Žárský potok. Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena ŽB monolitickou dvoutrámovou spojitou konstrukcí o 4 polích. Nosná konstrukce respektuje tvar převáděné nivelety jak v podélném, tak v příčném směru. Délka mostu 126 m.
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • SO 102 – Silnice III/15614
  • SO 103 – Silnice III/15432
  • SO 104 – Polní cesta
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: AKIPROJEKT, s. r. o.
 • Zpracovatel DSP: AKIPROJEKT, s. r. o.
 • Zpracovatel PDPS: AKIPROJEKT, s. r. o.
Přeložky inženýrských sítí
 • přeložka VN, smlouva z 09/21, cena 293 342, 00 Kč
 • přeložka sítě elektronických komunikací CETIN, smlouva z 11/21, cena 829 103,00 Kč
Ke stažení
Celková situace (907.75 KB)