I/34 LIŠOV–VRANÍN

AKTUÁLNÍ STAV

K 12/2021 bylo vypořádáno 389 vlastníků (99%).

Stavební povolení bylo vydáno 10. 5. 2022 a rozhodnutím MD z 27. 8. 2022 však SP nabylo právní moci. Dne 16. 3. 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 26. 4. 2022. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a nakonec vypršel 29. 8. 2022. Podáno bylo 8 nabídek. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 99 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba je součástí silnice I/34 vedené v ose České Budějovice–Třeboň–Jindřichův Hradec–Pelhřimov– Humpolec, kde kříží dálnici D1. Je po ní současně vedena mezinárodní silnice E49, která z  Třeboně odbočuje ke hraničnímu přechodu Halámky směrem do Rakouska a do Vídně, a E551, směřující dále přes Humpolec na Havlíčkův Brod.

Současná silnice I/34 v  řešeném úseku a  dále k  Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a  Štěpánovicemi a  mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i  výškově nevhodně zvlněná. Stavba kromě zlepšení tohoto stavu také umožní oddělení dálkové a místní obslužné dopravy. Dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa přeložky silnice I/34 je novostavbou a  prochází jižně od města Lišov a  následně severně od obce Štěpánovice v  blízkosti zahrad. Stavba se nachází mimo zastavěná území okolních obcí. Za koncem úpravy silnice I/34 následuje zástavba osady Vranín. Celková délka přeložky je 9510 metrů a postavena bude v kategorii S 11,5/80.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
04/2017 Ano 01/2019 Předpoklad 2022 Předpoklad 2022 Předpoklad 2022 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 543 515 930 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 9510 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 9
  • na silnici I/34: 4
  • nad silnicí I/34: 3
  • na větvích MÚK: 2
 • Protihlukové stěny: 2
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II. tříd: 3 (délka: 1544 m)
  • silnice III. tříd: 3 (délka: 514 m)
  • místní komun.: 3 (délka: 610 m)
  • polní a lesní cesty: 10 (10 288 m)
  • provizorní komun.: 6 (d.: 1228 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Zpracovatel DSP: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Zpracovatel PDPS: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 7
 • objekty elektro: 10
 • přeložka plynovodu: 3