OBCHVAT MĚSTA KAPLICE – II. ETAPA, SILNICE II/154

AKTUÁLNÍ STAV

V měsíci květnu 2021 bylo dokončeno výběrové řízení pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Koncem roku byl dokončen koncept dokumentace pro stavební povolení a záborový elaborát. Pro majetkoprávní vypořádání stavby jsme zadali vyhotovení  geometrických plánů a znaleckých posudků pro výkup pozemků a v polovině roku byly výkupy zahájeny. Na počátku června 2022 byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 23 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Připravovaná 2. etapa obchvatu odvede z centra města Kaplice tranzitní a nákladní dopravu, která centrum neúměrným způsobem zatěžuje a zhoršuje pohodu bydlení místního obyvatelstva a také snižuje bezpečnost pro zranitelné účastníky silničního provozu - chodce a cyklisty. Na průjezdu městem se navíc nachází řada úzkých míst, která průjezd městem ztěžuje. Po dostavbě 2. etapy bude celý obchvat napojen na MÚK dálnice D3 a bude tranzitní dopravu odvádět zcela mimo zastavěné území města Kaplice.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 1, 619 km, která v celé své délce prochází mimo zastavěné území. Trasa začíná na již dokončené I. etapě výstavby na jihovýchodním okraji města a končí na stávající silnici II/154 před vjezdem do obce Blansko, kde je obchvat ukončen dopravním ostrůvkem s vychýlením obou směrů. II. etapa obchvatu je navržena v extravilánovém provedení v kategorii S 7,5/70 a bude vybudována jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace. Součástí obchvatu jsou také dva mostní objekty, které zajistí jednak mimoúrovňové křížení se stávající komunikací II/158, jednak přemostění řeky Malše. Projektová dokumentace řeší také přeložky účelových a přístupových komunikací, vodohospodářské objekty, veřejné osvětlení, přesun fotbalového hřiště a vybudování protihlukových stěn.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
5/2015 závazné stanovisko 2/2017 10/2020 2022 2023 2023 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 136 730 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 1619 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • km 0,000 00 nová styková křižovatka se stávající silnicí II/154 (I. etapa obchvatu)
  • km 0,126 29 stávající silnice II/158, mimoúrovňové křížení pomocí SO 201
  • km 0,879 59 cyklostezka (SO 104), mimoúrovňové křížení pomocí SO 202
  • km 0,917 97 přeložka polní cesty u Malše (SO 102.6), mimoúrovňové křížení pomocí SO 202
  • km 1,407 13 nová průsečná křižovatka s přeložkou napojení Kaplice sever (SO 102.1) a přeložkou napojení zahrádkářské kolonie (SO 102.3)
  • km 1,619 22 nová průsečná křižovatka s přeložkou napojení Dlouhé Pole (SO 102.4) a místní komunikací
 • Počet mostů: 2
  • SO 201 Most přes silnici II/158 - jednotrámový předpjatý most o třech polích s horní mostovkou. V podélném směru spojitý nosník uložený na opěrách s přechodovými deskami, založení hlubinné. Délka přemostění 56 m.
  • SO 202 Most přes Malši - masivní jednotrámový předpjatý most o třech polích s horní mostovkou. V podélném směru spojitý nosník uložený na opěrách s přechodovými deskami, založení hlubinné. Délka mostu 79 m.
 • Protihlukové stěny: Protihlukové stěny o délce 400 m
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • SO 102.1 Přeložka napojení Kaplice sever
  • SO 102.2 Přeložka napojení motokros Kaplice
  • SO 102.3 Přeložka napojení zahrádkářské kolonie
  • SO 102.4 Přeložka napojení Dlouhé Pole
  • SO 102.5 Přeložka napojení Suchý vrch
  • SO 102.6 Přeložka polní cesty u Malše
  • SO 102.7 Příjezd k TS zahrádkářské kolonie
  • SO 103 Úprava stávající cyklostezky
  • SO 104 Cyklostezka
 • Zpracovatel SP: AKIPROJEKT, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: PUDIS, a. s.
 • Zpracovatel DSP: Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
 • Zpracovatel PDPS: Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
Přeložky inženýrských sítí
 • EG.D – kabely VN a trafostanice – smlouva ze dne 30. 4. 2019, cena 4 028 350,- Kč
 • EG. D - přeložka STL plynovodu - smlouva ze dne 9. 4. 2019, cena 528 921, - Kč
 • Česká telekomunikační infrastruktura - překládka sítě elektronických komunikací - smlouva ze dne 26. 11. 2019
 • Vodafone Czech Republic - přeložka kabelu NN Vodafone - smlouva ze dne 27. 7. 2019, cena 120 000,- Kč