Přejít k hlavnímu obsahu

I/20 ČESKÉ BUDĚJOVICE, OKRUŽNÍ ULICE

AKTUÁLNÍ STAV

 Čistopis DÚR byl odevzdán v 03/2021. Bude zahájena inženýrská činnost vedoucí k vydání ÚR.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem navrhovaného záměru je zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na silnici I/20 v  Českých Budějovicích. Realizací záměru dojde k odstranění dopravních závad.

Silnice I/20 má v řešené části spíše extravilánový charakter, bez uceleného řešení vedlejšího dopravního prostoru. Chodci a cyklisté tak jsou v převážné části nuceni se pohybovat hlavním dopravním proudem ve společném prostoru s vozidly.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa úseku silnice I/20 v délce 1770 m a vyvolaných obslužných komunikací je vedena v intravilánu města České Budějovice. Jedná se o severní oblast města, kde jsou dotčeny části Nemanice a Světlická. Úprava silnice je navržena jako směrově dělená v kategorii MS4d 30,75/19,5/50. Stavba je navržena jako úprava stávající dvoupruhové, směrově nedělené silnice I/20 na čtyř pruhové uspořádání s  fyzickým oddělením jízdních pásů pomocí středního dělícího pásu.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ne - Předpoklad 2024 Předpoklad 2024 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 1170 m
 • Počet křížení a křižovatek: 5
 • Počet mostů: 1
  • lávka pro pěší a cyklisty
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • úprava silnice I/34
  • úprava OK I/20 x I/34
  • úprava silnice II/634 (délka: 130 m)
  • obslužná komunikace
  • napojení komerčních areálů: 10
  • komunikace pro pěší: 1
  • komunikace pro cyklisty: 1
 • Zpracovatel SP: -
 • Zpracovatel DUR: Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 19
 • objekty elektro: 13
 • objekty trubních vedení: 5