D4 LETY–ČIMELICE

AKTUÁLNÍ STAV

K oficiálnímu zahájení stavby došlo 7. 6. 2021. Stavebním zhotovitelem jsou realizovány přípravné práce, doplňkové GTP, Základní vytyčovací síť, archeologické průzkumy a s tím související skrývky ornice, budování zábran proti migraci obojživelníků přes staveniště, hluková a hydrologická měření.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní převzetí stavebních objektů, které přejdou po dokončení stavby do jeho vlastnictví.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Výstavbou dálnice z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno kvalitní dopravního spojení mezi Prahou a  významnými jihočeskými městy (Strakonice, po I/20 Písek a České Budějovice). Umožní se tím také oddělení dálkové a  místní obslužné dopravy.

Stávající dvoupruhová silnice I/4 vede v  předmětném úseku plánované stavby dálnice D4 mimo zastavěná území. Přesto nynější šířkové a  výškové vedení trasy přináší omezení plynulosti jízdy pro řidiče. Průměrná denní intenzita provozu na tomto důležitém silničním tahu přitom přesahuje hranici 11 tisíc vozidel, z  nichž značnou část tvoří kamionová doprava. Na trase se vyskytuje několik nevyhovujících úrovňových křížení s ostatními pozemními komunikacemi. Výstavba předmětného úseku D4 tak zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti. Vybudování směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace umožní řidičům bezpečnější předjíždění. Odstraní se tak riziko případného střetu s protijedoucím vozidlem.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba na začátku úpravy navazuje na předcházející stavbu dálnice D4 v úseku Milín–Lety. Navržená dálnice je vedena v trase stávající silnice I/4 (na začátku úpravy) a  na konci úpravy je v  souběhu vpravo se stávající silnicí I/4. Na konci úpravy je niveleta dálnice D4 a stávající niveleta silnice I/4 přibližně na stejné výškové úrovni, s ohledem na možnost zajištění provizorního ukončení stavby a provizorního napojení na stávající silnici.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2018 Ano 03/2007 09/2011 05/2018 06/2021 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Písek
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 664 886 917 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2590 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • MÚK Lety
 • Počet mostů: 3
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • počet: 12 (celková délka: 4739 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Valbek, spol. s r.o.
 • Zpracovatel DSP: Valbek, spol. s r.o.
 • Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 9
 • objekty elektro: 14
 • přeložka plynovodu: 1