D4 ČIMELICE–MIROTICE

AKTUÁLNÍ STAV

K oficiálnímu zahájení stavby došlo 7. 6. 2021. Stavebním zhotovitelem jsou realizovány přípravné práce, doplňkové GTP, Základní vytyčovací síť, archeologické průzkumy a s tím související skrývky ornice, budování zábran proti migraci obojživelníků přes staveniště, hluková a hydrologická měření.

Výstavba nových úseků D4 bude realizována prostřednictvím PPP projektu, nicméně ŘSD ČR i nadále připravuje související stavbu odpočívky Předotice, v jejíž přípravě mu Jihočeský kraj pomůže tak, že vyčlenil koridor D4/2 pro tuto stavbu z 4. rozsáhlé aktualizace ZÚR JčK do 8. aktualizace ZÚR JčK jako prioritní záměr, pro který je nezbytně nutné zrychlit proces projednávání. Tímto krokem se předpokládá zrychlení územní stabilizace projektu v ZÚR JčK o jeden rok.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně převzetí stavebních objektů, které přejdou po dokončení stavby do jeho vlastnictví, a souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Výstavbou dálnice z  Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno kvalitní dopravního spojení mezi Prahou a  významnými jihočeskými městy (Strakonice, po I/20 Písek a České Budějovice). Umožní se tím také oddělení dálkové a místní obslužné dopravy.

Stávající dvoupruhová silnice I/4 prochází v  současném stavu obydlenou zástavbou obce Čimelice a  jejich části  Krsice. Zvýšený provoz má za následek zhoršené životní podmínky pro místní obyvatele a omezení plynulosti jízdy pro řidiče. Průměrná denní intenzita provozu na tomto důležitém silničním tahu přitom přesahuje hranici 11 tisíc vozidel, z nichž značnou část tvoří kamionová doprava. Na trase dochází k častým dopravním nehodám, mj. i v důsledku stávajícího nevyhovujícího úrovňového křížení s ostatními pozemními komunikacemi v nepřehledných úsecích, respektive také vlastní nevhodnou stavební úpravou těchto křížení. Výstavba předmětného úseku D4 tak zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba na začátku úpravy navazuje na předcházející stavbu dálnice D4 v  úseku Lety–Čimelice. Navrhovaná dálnice je na začátku úpravy vedena v  souběhu vpravo se stávající silnicí I/4, dále se odklání na západ, obchází obce Čimelice a Rakovice, lesní porost vrchu Chlum a na konci úpravy se napojuje levým jízdním pásem ve směru staničení na stávající trasu silnice I/4. V konci úpravy je niveleta navrhované dálnice D4 a stávající niveleta silnice I/4 na stejné výškové úrovni, s ohledem na možnost provizorního ukončení stavby napojením na stávající silnici.

Trasa dálnice je vedena volným, nezastavěným územím na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a na ostatní půdě. Samotné umístění trasy nevyžaduje demolice žádných objektů.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2018 Ano 03/2009 12/2020 05/2018 06/2021 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Písek
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 3 365 528 838 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 8460 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 9
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • počet: 12 (celková délka: 4863 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Valbek, spol. s r.o.
 • Zpracovatel DSP: Valbek, spol. s r.o.
 • Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 20
 • objekty elektro: 21