Přejít k hlavnímu obsahu

I/20 PROTIVÍN – VODŇANY, USPOŘÁDÁNÍ 2+1

AKTUÁLNÍ STAV

06/2021 byla podána žádost o vydání ÚR. Veřejné projednání proběhlo dne 17. 12. 2021 v Českých Budějovicích. K vydání ÚR ze strany KÚ JČK došlo 8. 2. 2022 a 12. 3. 2022 nabylo ÚR právní moci.

Jihočeský kraj přispěje k urychlení projektové přípravy záměru zkapacitnění silnice I/20 v úseku Písek - Vodňany přestavbou do nové kategorie silnice I. tř.  a odstranění havarijního stavu nadjezdu nad železnicí Plzeň – České Budějovice na území města Protivín tím, že vyčlenil koridor D89/20 pro tuto stavbu z 4. rozsáhlé aktualizace ZÚR JčK do 8. aktualizace ZÚR JčK jako prioritní záměr, pro který je nezbytně nutné zrychlit proces projednávání. Tímto krokem se předpokládá zrychlení územní stabilizace projektu v ZÚR JčK o jeden rok.

Jihočeský kraj dále v rámci přípravy bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem stavby „I/20 Protivín–Vodňany, uspořádání 2+1“ je zvýšení kapacity stávající směrově nerozdělené komunikace. Rozšířením stávající silnice I/20 přispěje ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti silničního provozu, jelikož na frekventované komunikaci usnadní předjíždění pomalejších vozidel. Připravovaný projekt je jednou ze čtyř etap plánovaného rozšíření silnice I/20 v  úseku Písek–Pištín na šířkové uspořádání 2+1.

Po dokončení stavby dálnice D4 mezi Prahou a Pískem se silnice I/20 stane ještě více atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi, resp. trasami dále směrem na Rakousko. To vše za situace, že ještě nebude dokončena středočeská část dálnice D3.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Modernizace silnice I/20 se týká úseku od křižovatky se silnicí III/1404 v  Protivíně do křižovatky se silnicí II/141 ve Vodňanech. Přestavba v délce 6650 m předpokládá v  co největší míře zachovat stávajícího vedení trasy při rozšíření na návrhovou kategorii S 13,5/90 s uspořádáním 2+1.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
04/2019 Ano 03/2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2024 Předpoklad 2025 Předpoklad 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Strakonice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 300 063 060 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 6650 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 1
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • 0
 • Zpracovatel SP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: