SILNICE I/20 NOVÁ HOSPODA – PIŠTÍN, USPOŘÁDÁNÍ 2+1

AKTUÁLNÍ STAV

Koncept DÚR byl předán k připomínkování v polovině 12/2020. Čistopis DÚR byl dokončen v 06/2022.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou .

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem stavby „I/20 Nová Hospoda – Pištín, uspořádání 2+1“ je zvýšení kapacity stávající směrově nerozdělené komunikace. Rozšířením stávající silnice I/20 přispěje ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti silničního provozu, jelikož na frekventované komunikaci usnadní předjíždění pomalejších vozidel. Připravovaný projekt je jednou ze čtyř etap plánovaného rozšíření silnice I/20 v  úseku Písek–Pištín na šířkové uspořádání 2+1.

Po dokončení stavby dálnice D4 mezi Prahou a Pískem se silnice I/20 stane ještě více atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi, resp. trasami dále směrem na Rakousko. To vše za situace, že ještě nebude dokončena středočeská část dálnice D3.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Plánované rozšíření se týká úseku silnice I/20 od křižovatky se silnicí II/122 u Nové Hospody po křižovatku se silnicí III/14546 u Pištína. Přestavba v délce 6440 m bude v maximální možné míře kopírovat stávající vedení trasy s rozšířením na návrhovou kategorii S 13,5/90 v uspořádání 2+1. Na konci úseku bude stavba navazovat na připravovaný záměr „I/20 Pištín – České Vrbné“.

Silnice I/20 je navržená s  šířkovým uspořádáním 2+1, kde šířka průběžných (hlavních) jízdních pruhů je 3,5 m a šířka přídatného (předjížděcího) pruhu je 3,25 m. Ve středu komunikace je vyznačen dělící pás se šířkou 1,0 m. Uspořádání 2+1 umožní pravidelné střídání předjížděcího jízdního pruhu pro jeden a druhý směr v pravidelných vzdálenostech. Délka úseků se odvíjí od výškového vedení trasy a také od umístění křižovatek.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 04/2019 Ano Předpoklad 2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2024 Předpoklad 2025 Předpoklad 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 625 097 639 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 6440 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
 • Počet mostů: 0
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: