SEVERNÍ OBCHVAT HUSINCE, SILNICE II/145

AKTUÁLNÍ STAV

Stavbu máme v současné době umístěnou - máme pravomocné územní rozhodnutí. Máme za sebou první důležitý krok. V letošním roce budou probíhat geotechnické a hydrogeologické průzkumy jako důležitý podklad pro zadání dokumentace pro stavební  povolení. Společnost EG. D Distribuce, a. s. bude souběžně pracovat na přeložkách sítí v prostoru budoucí stavby obchvatu.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná akce představuje novostavbu silnice II/145 v podobě severního obchvatu města Husince. V současné době je průjezdní úsek silnice II/145 města Husince zatížen tranzitní dopravou, která je především pro část historického centra zatěžující. Zprovozněním severního obchvatu města Husince bude dále snížena hladina akustického tlaku v městské zástavbě a celkové zklidnění dopravy přinese zvýšení pohody bydlení ve městě.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Výstavbou severního obchvatu Husince dojde ke změně trasy silnice II/145. Terén je značně členitý, trasa kříží původní silnici II/144 (Husinec - Volyně), říční tok Blanice a napojuje se na stávající silnici II/145 za Husincem. V předmětné trase se překonává na úseku cca 3,5 km dlouhém výškový rozdíl téměř 100 m. V úseku od Vimperka je terén svažitý do centra Husince a dále pak k říčnímu toku Blanice. V prostoru říční nivy Blanice je stávající terén poměrně plochý s drobným stoupáním k Prachaticím. Trasa prochází zemědělskou půdou a pozemky evidovanými jako PUPFL a překračuje Blanici. Délka obchvatu je 3480 m a je navržen v kategorii S 9,5/70. Spolu s realizací této nové komunikace budou provedena i výstavba nových mostů a dále také výstavba některých dalších stavebních objektů či prací, vyvolaných předmětnou stavbou, a to např. nezbytné úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, výstavba polních cest, protihlukových valů, provedení odvodnění komunikace (dešťová kanalizace a uliční vpusti), a také přeložky stávajících sítí technického vybavení území (kanalizace, vodovod) vyvolané touto stavbou. Přeloženy či jinak stavebně upraveny budou také stávající sítě v majetku společností E.GD Distribuce, a.s. (přeložka VN, NN a VTL plynovod), VODAFONE CZ a.s. a CETIN, a.s. - projekty úprav těchto sítí a potřebná povolení (včetně územního rozhodnutí) si však budou samostatně řešit uvedené společnosti na základě žádosti o přeložku a následné smlouvy o přeložce mezi těmito subjekty a Jihočeským krajem.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2015 není vyžadována 07/2019 2024 2024 2025 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Prachatice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 1 600 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3480 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • silnice III/14531
  • silnice II/144
  • s MK
  • silnice III/14127
 • Počet mostů: 6
  • Most na křížení obchvatu se silnicí II/144 v délce 450 m
  • Most přes Blanici - estakáda v délce cca 543 m
  • Lávka pro pěší v km 1,120
  • Potrubní most v km 2,100
  • Most přes sil. v km 2,326963
  • Most přes vodoteč v km 3,306
 • Protihlukové stěny: stavba neobsahuje
 • Opěrné zdi: stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Polní cesty zajišťující přístupy na pozemky
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: PONTEX spol. s.r.o.,
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • E.GD - VN, NN smlouva ze dne 1. 4. 2020 , cena 27 435 495 Kč
 • E.GD - VTL plynovod - smlouva zatím neuzavřena
 • CETIN a.s. - smlouva zatím neuzavřena
 • VODAFONE CZ a.s. - smlouva zatím neuzavřena