SILNICE I/20 ČESKÉ BUDĚJOVICE, SEVERNÍ SPOJKA

AKTUÁLNÍ STAV

Dne 12. 11. 2018 bylo vydáno ÚR, ale vůči vydanému ÚR bylo podáno odvolání. Odvolací řízení řešil KÚ JčK, který svým rozhodnutím z 20. 10. 2021 odvolání zamítl, čímž potvrdil platnost vydaného ÚR. Je zpracována DSP a bude zahájena majetkoprávní příprava a posléze IČ pro získání stavebního povolení.

Jihočeský kraj je nápomocen při majetkoprávním vypořádání stavby.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba I/20 České Budějovice, severní spojka je propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globu po Pražskou třídu. Stavba spolu s navazujícím úsekem ulice Okružní vytváří severní obchvat města, který odlehčuje přetížené ulici Strakonické a Nádražní.

Město České Budějovice je významným silničním uzlem. Narůstající problém silniční dopravy je ve Strategickém plánu města hodnocen jako kritický a prioritní. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. tříd vedeny průtahem přes centrální části města, kde vlivem zátěže a kongescí dochází k výraznému zhoršování životního prostředí. Pro řešení problému a odlehčení základního skeletu je nezbytné založení soustavy souběžných odlehčovacích tras silnic tak, aby následně mohlo dojít k posílení městského charakteru stávajících komunikačních os a  k  zachování udržitelné dopravy na těchto trasách.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba řeší trasu přeložky silnice I/20 v úseku mezi OK u Globusu a Pražskou třídou (v současnosti I/3) včetně řešení přemostění Vltavy a vykřížení se stávající železniční tratí České Budějovice – Praha s vazbou na plánovanou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru Nemanice–Ševětín (IV. TŽK). Celková délka přeložky je 2520 m a bude postavena v kategorii MS2k -/9,0/70, resp. MS2 11,0/9,0/50.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 03/2015 Ano 10/2021 Předpoklad 2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2024 Předpoklad 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 2 299 641 300 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2520 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • 3 světelně řízené křižovatky
 • Počet mostů: 8
 • Protihlukové stěny: 3
 • Opěrné zdi: 4
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • rozplet Nemanická: 333 m
  • ulice R. Bosche: 195 m
  • ulice A. Trägera: 90 m
  • ostatní místní komun.: 2 (735 m)
  • účelová komunikace: 1 (29 m)
  • obslužná komunikace: 1 (35 m)
  • přístupové cesty: 4 (1742 m)
  • chodníky: 4 (1852 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt a.s.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 21
 • objekty elektro: 48
 • trubní vedení: 5
 • drážní objekty: 12