DÁLNICE D3 0310/I ÚSILNÉ–HODĚJOVICE

AKTUÁLNÍ STAV

Stavba byla zahájena 17. 4. 2019. 03/2021 obnoveny práce na stavbě tunelu. V 08/2021 byla kvůli pokračující výstavbě uzavřena Dobrovodská ulice. Uzavírka potrvá cca rok. V 01/2022 byla zprovozněna první polovina okružní křižovatky na Novohradské ulici (silnice II/156) na konci úseku.

Proběhla jednání se zhotovitelem o termínu uvedení stavby do provozu vlivem řešení objektu SO 600 (tunel Pohůrka). V 07/2020 bylo rozhodnuto o změně technologického postupu spočívající v provedení monolitického objektu do hloubené jámy (místo postupného budování stěn, stropů a podlah vznikne rovnou tzv. krabice). Stavební firmy připraví změnu realizační dokumentaci stavby. Byl také upraven harmonogram a cena stavby. Byl vydán pokyn zhotoviteli k přepracování RDS. Bylo nutné projít tzv. změnou stavby před dokončením, což si vyžádalo projednání s cca 15 orgány. ŘSD požádalo MD o tuto změnu. Nový postup byl schválen, a tak byly v 03/2021 obnoveny práce na stavbě tunelu.

V souvislosti s časovými průtahy při dostavbě úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tunelový úsek jsou hledány Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky alternativní dopravní trasy pro vedení dopravy na úseku dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, který bude zrealizován ve významném časovém předstihu před úsekem dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tak aby mohl být užíván bezprostředně po uvedení do provozu. Bude prověřováno, zda osobní doprava bude moci být vedena po tzv. zanádražní komunikaci na MÚK Pohůrka, nicméně je evidentní, že nákladní doprava bude muset být svedena z tohoto úseku na Jižní tangentu. Česká republika se prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR obrátila v této souvislosti na Jihočeský kraj s žádostí, aby dokončení stavby Jižní tangenty, České Budějovice, I. etapy, bylo časově synchronizováno s dokončením úseku D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v roce 2023, neboť jinak by jeho užívání pro nákladní dopravu bylo vyloučeno, vzhledem k tomu, že v okamžiku jeho dokončení nebude dostavěn navazující úsek dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice s tunelem Pohůrka. Jihočeský kraj v tomto směru činí všechny kroky k tomu, aby stavby tzv. zanádražních komunikací a Jižní tangenty dokončil v požadovaném termínu a umožnil také využití dostavěných úseků dálnice D3.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná stavba vytvoří spolu s  navazující stavbou D3 0310/II Hodějovice–Třebonín obchvat Českých Budějovic, kterým bude odvedena veškerá zbytná doprava ze stávající silnice I/3 v  úseku České Budějovice – Krasejovka, jejíž kapacita je zcela vyčerpána.

V Českých Budějovicích dochází ve špičkách k pravidelným kolonám před některými světelnými křižovatkami na průtahu městem. Ve špičkách jede doprava na silnici I/3 v souvislých kolonách. Připojení ze silnic nižších tříd je zdlouhavé, manévr odbočení vlevo či přejetí hlavní silnice I/3 je v některých časech dopravní špičky téměř nemožný.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba navazuje na dokončenou stavbu „Dálnice D3 0309/III Borek–Úsilné“ (zprovozněna v 09/2017). Na konci stavby navazuje akce „Dálnice D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“. Stavba dálnice měří 7197 m a je navržena v kategorii D 27,5/120.

 

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
01/2017 Ano 05/2011 05/2018 01/2018 04/2019 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 6 395 619 118 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 7197 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • MÚK Pohůrka
  • okružní: 3
 • Počet mostů: 15
 • Protihlukové stěny: 23
 • Opěrné zdi: 11
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II. třídy: 2 (415 m)
  • silnice III. třídy: 5 (1627 m)
  • místní komunikace: 6 (1199 m)
  • polní cesty: 3 (1216 m)
  • příjezdy k portálům: 2 (240 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: PRAGOPROJEKT a.s
 • Zpracovatel DSP: PRAGOPROJEKT a.s
 • Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 48
 • objekty elektro: 27
 • trubní vedení: 7