DÁLNICE D3 0310/II HODĚJOVICE–TŘEBONÍN

AKTUÁLNÍ STAV

Stavba byla zahájena 29. 3. 2019. 

V rámci první vlny pandemie byla dodatkem ke Smlouvě o dílo prodloužena doba pro dokončení a doba pro uvedení stavby do provozu o 21 dní. V rámci druhé (podzimní) vlny bylo oznámen zhotovitelem stavby negativní vliv na personál, který může mít negativní vliv do časového harmonogramu stavby. V srpnu 2021 byl na počátku úseku dokončen nový železniční most nad D3 (včetně přeložky tratě). 

V souvislosti s časovými průtahy při dostavbě úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tunelový úsek jsou hledány Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky alternativní dopravní trasy pro vedení dopravy na úseku dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín, který bude zrealizován ve významném časovém předstihu před úsekem dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, tak aby mohl být užíván bezprostředně po uvedení do provozu. Bude prověřováno, zda osobní doprava bude moci být vedena po tzv. zanádražní komunikaci na MÚK Pohůrka, nicméně je evidentní, že nákladní doprava bude muset být svedena z tohoto úseku na Jižní tangentu. Česká republika se prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR obrátila v této souvislosti na Jihočeský kraj s žádostí, aby dokončení stavby Jižní tangenty, České Budějovice, I. etapy, bylo časově synchronizováno s dokončením úseku D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v roce 2023, neboť jinak by jeho užívání pro nákladní dopravu bylo vyloučeno, vzhledem k tomu, že v okamžiku jeho dokončení nebude dostavěn navazující úsek dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice s tunelem Pohůrka. Jihočeský kraj v tomto směru činí všechny kroky k tomu, aby stavby tzv. zanádražních komunikací a Jižní tangenty dokončil v požadovaném termínu a umožnil také využití dostavěných úseků dálnice D3.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná stavba vytvoří spolu s  předcházející stavbou „D3 0310/I Úsilné–Hodějovice“ obchvat Českých Budějovic, kterým bude odvedena veškerá zbytná doprava ze stávající silnice I/3 v  úseku České Budějovice – Krasejovka, jejíž kapacita je zcela vyčerpána.

V Českých Budějovicích dochází ve špičkách k pravidelným kolonám před některými světelnými křižovatkami na průtahu městem. Ve špičkách jede doprava na silnici I/3 v souvislých kolonách. Připojení ze silnic nižších tříd je zdlouhavé, manévr odbočení vlevo či přejetí hlavní silnice I/3 je v některých časech dopravní špičky téměř nemožný.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba navazuje na budovaný úsek „D3 0310/I Úsilné–Hodějovice“ (zahájení v 04/2019). Na konci navazuje na připravovanou stavbu „D3 0311 Třebonín– Kaplice nádraží“. Stavba D3 0310/II měří 12 536 m a je realizována v kategorii D 27,5/120. Trasa vede v  pahorkovitém území, převážně na zemědělských pozemcích.

Stavba začíná v  km 138,437 za připravovanou okružní křižovatkou Hodějovice silnic II/156, III/1561 a  III/15523, v  místě přeložky železniční trati České Budějovice – Gmünd. Odtud pokračuje po náspu v  levostranném oblouku. Dálnice kříží mosty v  km 138,506 Starohodějovický potok, resp. v km 139,074 cestu a  vodoteč. Poté přechází do pravostranného oblouku. V km 139,2 kříží přeložku silnice III/15523.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
01/2017 Ano 08/2011 09/2018 01/2018 03/2019 Předpoklad 2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 7 023 070 161 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 12536 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • MÚK Krasejovka
  • MÚK Dolní Třebonín
  • MÚK Roudné
 • Počet mostů: 23
 • Protihlukové stěny: 7
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice I. třídy: 1 (731 m)
  • silnice II. třídy: 2 (731 m)
  • silnice III. třídy: 7 (2618 m)
  • místní komunikace: 6 (1615 m)
  • polní a lesní cesty: 11 (4681 m)
  • přeložka železniční tratě: 1350 m
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: SUDOP PRAHA a.s
 • Zpracovatel DSP: SUDOP PRAHA a.s
 • Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 42
 • objekty elektro: 21
 • trubní vedení: 1
 • produktovody: 2