SILNICE I/24 LOMNICE NAD LUŽNICÍ, OBCHVAT

AKTUÁLNÍ STAV

Dne 5. 1. 2021 bylo zveřejněno oznámení záměru a 19. 2. 2021 vydal KÚ JČK rozhodnutí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o ochraně životního prostředí. 

V 01/2022 došlo k uzavření smlouvy na zpracování DÚR a IČ.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stávající silnice I/24 prochází v  řešeném úseku městem Lomnice nad Lužnicí. Projíždějící osobní a nákladní doprava výrazně zhoršuje životní situaci obyvatelstva, a to především negativními účinky dopravy jako je hluk, emise, vibrace a  znečištění ovzduší. Plánovaná stavba obchvatu města tyto nežádoucí vlivy sníží, jelikož značnou část dopravy vyvede zcela mimo zastavěné území.

Podíl nákladních vozidel z  celkového počtu vozidel na komunikaci I/24 dosahuje 21 %. Komunikace nevyhovuje především svými technickými parametry a nesplňuje tak požadavky na plynulost a bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí. Nevyhovující je zejména geometrické vedení trasy a  šířkové uspořádání. Nejkritičtější místo je přímo v centru obce, kde malé poloměry směrových oblouků vytváří nebezpečné dopravní situace pro vozidla i pro chodce.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Přeložka silnice I/24 je vedena východně od Lomnice nad Lužnicí. Začátek stavby je na stávající silnici I/24 ve směru od Veselí nad Lužnicí, a to na dlouhé rovince mezi odbočkou na silnici III/1554 do obce Frahelž a začátkem města Lomnice n. L. Konec stavby se nachází na stávající silnici I/24 v  úseku mezi městem Lomnice n. L. a  odbočkou na silnici III/15510 do obce Lužnice. Přeložka silnice I/24 je navržena v  kategorii S 9,5/90 a v délce 4520 m.

Celkem je v rámci stavby navrženo pět mostních objektů. Trasa přeložky silnice I/24 kříží mimoúrovňově mostním objektem stávající železniční trať č. 226 České Velenice – Veselí nad Lužnicí. Výstavba přeložky mostu přes trať vyvolá dočasné omezení na této trati, včetně případných krátkodobých výluk provozu. Most je dvoutrámový monolitický o pěti polích z předpjatého betonu v délce 80 m. Přeložka dále přemosťuje silnici II/148 a vodní toky

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
02/2021 Ano Předpoklad 2023 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2027 Předpoklad 2029

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 870 374 199 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4520 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • MÚK Lomnice nad Lužnicí
  • 2 stykové křižovatky
 • Počet mostů: 5
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice I/24: 2 (celková délka: 236 m) )
  • silnice II/148: 1 (délka: 351 m
  • provizorní komun.: 3 (délka: 1120 m)
 • Zpracovatel SP: Pragoprojekt a.s
 • Zpracovatel DUR: 4roads s.r.o.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • Neurčeno: bude specifikováno v rámci zpracování PD