DÁLNICE D3 0312/II NAŽIDLA–DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, ST. HRANICE

AKTUÁLNÍ STAV

K  05/2021 bylo vypořádáno 51,52% pozemků (17 ze 33 listů vlastnictví). Výkupy pozemků byly pozastaveny do doby vydání pravomocného ÚR.

Dne 20. 5. 2021 zahájil KÚ JČK územní řízení. Veřejné projednání se uskuteční 29. 6. 2021. Čistopis DSP byl odevzdán v červenci 2022. 

Jihočeský kraj v tomto případě napomohl při majetkoprávním vypořádání stavby, když uzavřel budoucí kupní smlouvu s významným vlastníkem pozemků dotčených stavbou dálnice, který podmiňoval prodej pozemků ve svém vlastnictví, nezbytně nutných pro stavbu „D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, státní hranice“, nabytím pozemků, které jsou předmětem smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, přičemž získá pozemky, které jsou v současné době z větší části zastavěny silnicí II/163 a III/00363 a při realizaci stavby dálnice budou zrekultivovány a silnice II/163 přeložena do nové stopy.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 52 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba „D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice“ je součástí připravované dálnice D3 v  úseku Třebonín – Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání a stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Uvedením dálnice D3 v úseku Kaplice – Nažidla nádraží do provozu dojde ke snížení dopraví zátěže na stávající silnici I/3, která v současné době převádí veškerou dopravu od Českých Budějovic jižním směrem k hraničnímu přechodu s  Rakouskem. Využitím nové trasy dálnice D3 dojde ke zklidnění dopravní situace v obcích podél stávající silnice I/3 nebo v její blízkosti, a to zejména v Dolním Dvořišti.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Začátek úseku stavby „D3 0312/II Nažidla–st. hranice ČR/Rakousko“ je v km 171,540, kde navazuje na předchozí úsek stavby „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“. Konec úseku stavby je v km 175,083 v místě křížení se státní hranicí ČR/ Rakousko. Část stavby 0312/II je již vybudována v polovičním profilu jako obchvat Dolního Dvořiště. Celková délka úseku je 3543 metrů a  bude postavena v kategorii D 25,5/130 s rozšířeným SDP (D 26,0/130 dle ČSN 73 6101).

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
01/2020 Ano Předpoklad 2021 Předpoklad 2022 Předpoklad 2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2025

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 2 002 267 470 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3543 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • MÚK Dolní Dvořiště
 • Počet mostů: 5
 • Protihlukové stěny: 1
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/163: 1425 m
  • silnice II/603: 170 m
  • MK a polní cesty: 2 (délka: 697 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel PDPS: Pragoprojekt, a.s.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 25
 • objekty elektro: 22
 • přeložka plynovodu: 3