DÁLNICE D3 0312/I KAPLICE NÁDRAŽÍ–NAŽIDLA

AKTUÁLNÍ STAV

V 03/2022 požádalo ŘSD o vydání SP. Zároveň probíhá zpracování ZD na stavbu, zahájení VŘ na zhotovitele se plánuje 3. čtvrtletí 2022.

V 02/2021 byl zahájen představební hydrogeologický monitoring pro úseky D3 0312/I, D3 0312/II a SSÚD Kaplice (splněna podmínka EIA).

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní převzetí stavebních objektů, které přejdou po dokončení stavby do jeho vlastnictví. 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 86 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“ nahradí stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i  výškové uspořádání, úrovňová křížení s  železniční tratí a v neposlední řadě je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Uvedením dálnice D3 v úseku Kaplice – Nažidla nádraží do provozu dojde ke snížení dopraví zátěže na stávající silnici I/3, která v současné době převádí veškerou dopravu od Českých Budějovic jižním směrem k hraničnímu přechodu s Rakouskem. Využitím nové trasy dálnice D3 dojde ke zklidnění dopravní situace v obcích podél stávající silnice I/3 nebo v její blízkosti, a to zejména v Hubenově, Kaplici, Skoronicích a Nažidlech.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Začátek úseku stavby „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“ navazuje na úsek stavby „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“ v  km 159,550. Konec úseku je situován u obce Nažidla v k.ú. Suchdol u Bujanova v km 171,550, kde na ni navazuje připravovaná stavba „D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice“. Celková délka úseku je 11 990 metrů a  bude postaven v kategorii D 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m.

Dálnice D3 řeší dopravní trasu Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště – státní hranice, která je vnímána jako nejdůležitější silniční komunikace v regionu jižních Čech. Zajišťuje komunikační propojení v sídelní aglomeraci jižních Čech a  současně spojuje region s  Prahou a  sousedním Rakouskem. Dálnice D3 je součástí mezinárodního silničního tahu E55 s velkým významem.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 01/2020 Ano 05/2008 Předpoklad 2022 Předpoklad 2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2025

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 7 570 539 493 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 11990 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • MÚK Kaplice
 • Počet mostů: 14
 • Protihlukové stěny: 8
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II. třídy: 2 (délka: 743 m)
  • silnice III. třídy: 4 (délka: 3844 m)
  • MK, lesní a polní cesty: 12 (délka: 7058 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Sdružení VASA – Valbek, spol. s r.o. a Satra, spol. s r.o
 • Zpracovatel DSP: Sdružení VASA – Valbek, spol. s r.o. a Satra, spol. s r.o
 • Zpracovatel PDPS: Sdružení VASA – Valbek, spol. s r.o. a Satra, spol. s r.o
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 41
 • objekty elektro: 42
 • přeložka plynovodu: 1