Přejít k hlavnímu obsahu

VÝCHODNÍ OBCHVAT HORNÍ PĚNY, SILNICE II/128

AKTUÁLNÍ STAV

Cílem zadání „Studie proveditelnosti východního obchvatu Horní Pěny, silnice II/128“, okr. JH bylo prověření koridoru územní rezervy vymezené v 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. V rámci projektových prací bylo zjištěno, že koridor nezahrnuje řešení bodových závad stávající trasy silnice II/128, které se nacházejí mimo navržený koridor přeložky, a to jak severně, tak i jižně v návaznosti na zmíněný koridor. Bylo dohodnuto, že jedním ze záměrů studie má být zpřesnění tohoto koridoru a navržená trasa obchvatu ho v odůvodněných případech nemusí respektovat. Proto bude trasa obchvatu prodloužena a bude zahrnovat oproti původnímu zadání i úpravu stávajících bodových závad silnice.

Výsledek projektových prací se stal podkladem pro zpřesňující vymezení záměru v ZÚR Jihočeského kraje, projektové práce mohou dále pokračovat až po schválení 4. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, kterou bude koridor stabilizován v územně plánovací dokumentaci.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem záměru je jednak odstranit dopravně nebezpečná místa spočívající v nevhodném směrovém vedení silnice II/128 před a za obcí Horní Pěna, jednak vymístit tranzitní dopravu z průtahu obce Horní Pěna a zajistit tak snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru vlivy silniční dopravy.  Celkově se jedná o jeden z dílčích dopravních záměrů na trase silnice II/128 jako významné komunikační spojnice Jindřichohradecka s Rakouskem.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba se nachází východně od okraje obce Horní Pěna a vede převážně přes zemědělské pozemky mimo zastavěnou část obce. Stavba zahrnuje přeložku silnice II/128, řešení křižovatek silnic II/128 a III/12847 a silnic II/128 a III/12849, zastávky linkových autobusů pro obec Hrutkov a zastávku Hejlíček, napojení dalších účelových komunikaci na trase a vyvolané překládky inženýrských sítí. Přeložka kromě odvedení tranzitní dopravní zátěže mimo obec řeší také nebezpečné úseky silnice II/128, které se nacházejí bezprostředně před a za obcí a jsou místem častých dopravních nehod. 

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2023 2024 2026 2028 2029 2030 2032

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 200 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4528 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • průsečná křižovatka se silnicí III/12847
  • průsečná křižovatka se silnicí III/12849
  • styková křižovatka s MK
 • Počet mostů: 1
  • most přes Pěněnský potok
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • přeložka MK
  • úprava silnice III/12849
 • Zpracovatel SP: ZESA, s. r. o. (2017)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty
 • podzemní i nadzemní vedení VN a NN
 • sítě elektronických komunikací
 • nadzemní vedení ČEPS
Ke stažení