PŘELOŽKA SILNICE II/105, MILEVSKO

AKTUÁLNÍ STAV

Dle veřejně dostupných informací Zastupitelstvo města Milevska dne 12. května 2021 rozhodlo, že si nepřeje, aby Jihočeský kraj pokračoval v projektové přípravě obchvatu města.  O této skutečnosti bylo informováno zastupitelstvo kraje na jednání dne 24. 6. 2021 v rámci předkládaného materiálu Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2021 (tzv. Bílá kniha) a v rámci této aktualizace byla stavba vyřazena z další projektové přípravy.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Studie řeší problémový úsek vedení silnice II/105 mezi křižovatkou se silnicí III/10545 a napojením na silnici I. třídy I/19. Důvodem pro návrh přeložky je nevyhovující směrové a šířkové vedení stávající silnice II/105 a její vzrůstající dopravní vytížení. Komunikace je v současné době vedena jako průtah skrz město Milevsko se všemi negativními dopady na životní prostředí obyvatel. Silnice II/105 tvoří radiální komunikaci z Prahy obsluhující poměrně široký prostor mezi dvojicí silnic I. třídy vycházející z Prahy, I/3 (Budějovickou) a I/4 (Strakonickou). Na průtahu Milevskem tvoří v současné době dopravní osu města vedenou ve směru sever – jih a v dopravní kostře města má největší dopravní význam. Jednak obsluhuje centrální část města včetně náměstí, jednak napojuje město ve směru převažujícího spádu, tj. na Písek. Průtah městem, který vznikl úpravami historické trasy, ve své centrální části představuje v současné době nejzatíženější komunikaci v Milevsku. Na svém průtahu územím vykazuje vcelku únosný počet dopravních závad, nicméně velmi závadný je centrální úsek průtahu, kde dochází ke konfliktu s potřebami města, který je navíc akcentován povahou trasy. Ta je ovlivněna malou šířkou uliční čáry, zejména ve směru od náměstí na jih, nevyhovujícími směrovými, spádovými a rozhledovými poměry, velkému množství úrovňových křižovatek, přechodů pro chodce a vjezdů na pozemky, což velice ovlivňuje plynulost a bezpečnost dopravy.
 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Obchvat je navržen vzhledem k významu silnice a předpokládané dopravní zátěži (10 067 voz/den v roce 2040) v kategorii S 7,5/60. Návrhové prvky jsou v souladu se zásadami rozvoje komunikační sítě. Navržené šířkové uspořádání a charakter komunikace vytvoří dobré předpoklady pro kapacitní, plynulé, rychlé a bezpečné dopravní spojení bez dopravních závad.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
07/2016 není vyžadována

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Písek
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: zastaveno
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 272 976 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3580 m
 • Počet křížení a křižovatek: 5
  • okružní silnice I/19, III/12128 a ulice Sokolovská
  • průsečná s MK - napojení průmyslové zóny
  • okružní - MK Nádražní
  • průsečná se silnicí III/10543
  • styková napojení na stávající II/105
 • Počet mostů: 3
  • most přes Milevský potok v km 0,149
  • tubosider v km 0,953
  • tubosider v km 2,448
 • Protihlukové stěny: PHS o délce 100 m
 • Opěrné zdi: opěrné a zárubní zdi v km 1,466 – 1,615
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o. (2014)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • přeložka STL plynovodu
 • přeložka sítě elektronických komunikací CETIN
 • přeložka vrchního vedení VN
 • přeložka VTL plynovodu
 • vodovod
 • kanalizace