Přejít k hlavnímu obsahu

SEVERNÍ OBCHVAT DAČIC, SILNICE II/408

AKTUÁLNÍ STAV

Od 06/2016 byly projektové práce pozastaveny na základě požadavku Města Dačice, protože nesouhlasí s trasou dle schválené studie z roku 2012 (trasa obchvatu vedena přes výrobní areál firmy Centropen). V současné době je zpracovaná nová studie severního obchvatu Dačic - varianta s okružními křižovatkami, kterou nechalo zpracovat město Dačice. Toto řešení bylo převzato do Zásad územního rozvoje (ZÚR), které schválilo zastupitelstvo kraje v září 2021. Po schválení této trasy v ZÚR je nutná změna územního plánu města Dačice, ale projektová příprava pokračuje. V současné době jsme zadali zpracování oznámení EIA pro novou trasu. V roce 2022 proběhly také dodatečné geotechnické průzkumy pro novou trasu, aby mohlo dojít k úpravě dokumentace pro územní rozhodnutí. 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

V současnosti je do centra města zaústěno několik významných silnic II. třídy. Jedná se o silnice II/151, II/408, II/406 a II/407, které jsou vzájemně propojené přes historické centrum města. Protože žádná z uvedených komunikací není významnou tranzitní trasou, dochází v oblasti Palackého nám. a ulic Masarykova a Göthova k velkému dopravnímu vytížení, přičemž tyto komunikace není možné z ohledu na památkovou ochranu vhodně upravit. Tranzitní i místní doprava významně zatěžuje obyvatele i návštěvníky města, zvyšuje hlukové a emisní limity. Značná část dopravy je emitována výrobními podniky, které se nachází v okrajových částech města podél silnice II/406 a II/407. Jako řešení tohoto nevyhovujícího stavu je uvažována výstavba silničního obchvatu severně od městské zástavby, kterým dojde k propojení všech významných silnic přicházejících do města.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa nového obchvatu vychází z napojení silnice II/151 od Jindřichova Hradce, dále přechází silnice III/1519 a II/408 od Řečice. Následně přechází přes údolí Moravské Dyje, kde kříží silnice II/406 od Telče a dále silnici II/407 od Nové Říše a silnici II/151 od Budíškovic. Obchvat končí napojením na silnici II/408 od Jemnice u místního letiště. Obchvat je v délce 6,22 km a je navržen v šířkovém uspořádání S 7,5/60. Na trase se bude vyskytovat 10 mostních objektů a 8 křižovatek. V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí a úpravy ostatních komunikací. Blíže bude specifikováno v dalších stupních projektové dokumentace.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2013 nebyla vyžadována 2024 2025 2026 2027 2029

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 442 686 200 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 6220 m
 • Počet křížení a křižovatek: 8
  • km 0,330 křižovatka silnic II/151 a III/1519
  • km 1,456 křižovatka se silnicí II/408
  • SO 105 Velká okružní křižovatka o průměru 70 m se silnicí II/406 a III/40623
  • SO 106 Okružní křižovatka o průměru 35 m
  • km 1,090 křižovatka se silnicí II/407
  • km 1,483 křižovatka se silnicí III/4076
  • km 1,761 křižovatka se silnicí II/151
  • km 2,366 křižovatka se silnicí II/408
 • Počet mostů: 10
  • SO 201 Úpravy výtoku z Gšventnerova rybníka - řeší úpravu výtoku rybníka přesypanou železobet. troubu DN 2000, délka přemostění 2 m.
  • SO 202 Most přes rybniční potok - přepjatá monolitická deska, délka přemostění 26 m, pod mostem bude provedena stezka pro pěší.
  • SO 203 Most přes vodoteč v km 2,2, část 1 - přesypaný prefabrikovaný rám, délka přemostění 4 m.
  • SO 204 Most přes Vyderský potok v okružní křižovatce - přesypaný prefabrikovaný rám, délka přemostění 4 m.
  • SO 205 Most přes Moravskou Dyji a železniční trať - estakáda je řešena jako monolitický přepjatý dvoutrám o 6 polích, délka přemostění 193 m.
  • SO 206 Most přes vodoteč a účelovou komunikaci a železniční trať - předpjatá monolitická deska, délka přemostění 18 m.
  • SO 207 Most přes vodoteč v km 0,1 - přepjatá monolitická deska, délka přemostění 12 m.
  • SO 208 Most přes vodoteč v km 0,9 - přesypaný prefabrikovaný rám, délka přemostění 4 m.
  • SO 209 Most přes Vápovku - přepjatá monolitická deska, délka přemostění 12 m.
  • SO 210 Most přes Borecký potok - přesypaný prefabrikovaný rám, délka přemostění 4 m.
 • Protihlukové stěny: stavba neobsahuje
 • Opěrné zdi: Opěrné zdi v délce 390 m.
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Úpravy MK, polních cest apod.
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: PONTEX spol. s.r.o., Praha
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • EG.D - přeložka NN, VN, STL a VTL plynovodu
 • CETIN a.s.