Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/137 V ÚSEKU I/3- SLAPY

AKTUÁLNÍ STAV

V současné době je dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a bylo požádáno o vydání třech stavebních povolení. Všechna tři stavební povolení jsou vydaná. Jihočeský kraj také zadal v roce 2022 zpracování geometrických plánů a pro oddělené pozemky nechal zpracovat znalecké posudky, v květnu 2022 jsme zahájili výkup pozemků pro stavbu. 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 93 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Silnice II/137 v současné době prochází centrem města Tábor. Tranzitní a nákladní doprava na této komunikaci značně zatěžuje  a zhoršuje kvalitu života místních obyvatel - hluk, prašnost, bezpečnost apod. Jejím přeložením dojde k odlehčení tranzitní a těžké nákladní dopravy. Trasa silnice II/137 prochází volnou krajinou s menšími územními sídly.  

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 3,650 km. Začátek stavby je umístěn v Táboře v blízkosti stávající silnice I/3 u obchodního centra Tesco, odkud je trasa vedena západním směrem. Přeložka II/137 je vedena okrajovými částmi města Tábor, ale samotná trasa je vedena mimo zastavěná území. Konec stavby je umístěn v úseku mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Silnice je navržena v kategorii S9,5/80 a bude vybudována jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace. Součástí přeložky  jsou čtyři mostní objekty, které zajistí přemostění řeky Lužnice a vodoteče a dále nadjezd na silnici III/1372 a lávku pro cyklostezku a inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že trasa přeložky se kříží s železniční tratí Tábor - Bechyně, bude součástí projektu i železniční most přes silnici II/137 včetně úprav železničního spodku a svršku. V rámci projektu budou řešeny přeložky místních komunikací a polních cest, inženýrských sítí. 

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2007 není vyžadována 10/2018 2023 2024 2024 2026

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 865 150 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3650 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
  • km 0,00 okružní křižovatka silnice II/137
  • km 0,755 křížení s polní cestou
  • km 1,600 křížení s polní cestou
  • km 2,790 křížení se stezkou pro pěší
  • SO 112 Propojovací rampa v km 2,935 napojení silnice III/1372
 • Počet mostů: 4
  • SO 201 Most přes Lužnici - most obloukové konstrukce s navazující estakádou, celkem o 8 polích s horní mostovkou. Most je založen hlubinně na pilotách, jedna opěra je založena plošně. Délka přemostění 271,16 m a na mostě je navržen chodník šířky 2,5 m.
  • SO 202 Most přes vodoteč v km 1,972 - klenbová konstrukce o 2 polích, založen hlubinně na pilotách. Délka přemostění 27,3 m.
  • SO 221 Lávka pro cyklostezku a IS v km 3,105 - kolmý, obloukový přímopojížděný most pro pěší a cyklisty s horní mostovkou, založení plošné, délka přemostění 30,8 m. Most bude sloužit také k převedení přeložky inženýrských sítí.
  • SO 222 Nadjezd na sil. III/1372 v km 3,114 - novostavba mostu přes sil. II/137, obloukový s horní mostovkou, založení plošné, délka přemostění 30,80 m.
 • Protihlukové stěny: stavba neobsahuje
 • Opěrné zdi: stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • SO 151 Přeložka místní komunikace v km 0,220
  • SO 152 Přeložky polních cest v km 0,755
  • SO 153 Přeložka polní cesty v km 1,135 - 1,550 (vpravo)
  • SO 155 Přeložka polní cesty v km 1,600
  • SO 155 Přeložka stezky pro pěší v km 2,790
  • SO 156 Přeložka stezky pro pěší a cyklisty v km 3,100
  • SO 157 Stezka pro pěší a cyklisty Tesco - Buriánkův Dvůr
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: NOVÁK PARTNER s.r.o.
 • Zpracovatel DSP: SAGASTA s.r.o.
 • Zpracovatel PDPS: SAGASTA s.r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • E.GD - Přeložka VN a NN smlouva ze dne 28. 1. 2013, cena 1 966 087 Kč
 • ČD Telematika - přeložka kabelu - smlouva zatím neuzavřena
 • CETIN a.s. - Přeložka kabelů v km 0,334 - 0,760 a v km 3,080 smlouva zatím neuzavřena