Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/173 OBCHVAT BLATNÁ I. ETAPA

AKTUÁLNÍ STAV

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. 5. 2021 projednalo odpověď k petici proti záměru realizace stavby, kterou zaslal spolek BS KRK z. s.  Dne 14. prosince 2021 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro stavbu. V dubnu 2022 byl vybrán projektant dokumentace pro stavební povolení. V letošním roce tedy budou probíhat práce na této dokumentaci, abychom mohli v roce 2023 požádat o stavební povolení a zahájit majetkoprávní vypořádání stavby.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

V současnosti vede doprava v severozápadním okraji města po místních komunikacích přes historický střed města, který je tak neúměrně zatěžován všemi negativními vlivy těžké dopravy, zhoršuje pohodu bydlení místního obyvatelstva a také snižuje bezpečnost pro další účastníky silničního provozu - chodce a cyklisty. Vybudováním přeložky dojde ke snížení intenzity dopravy na průjezdném úseku silnice II/173 v ulici Vorlíčkova a Pivovarská.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 1,415 km, která řeší přeložku silnice II/173 mezi silnicemi I/20 a III/1738, tedy v úseku prioritního zájmu pro převedení dopravy z průmyslové zóny mimo centrum Blatné. Na komunikaci III/1738 je nová přeložka napojena okružní křižovatkou. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/90. Součástí přeložky jsou tři mostní objekty, které zajistí přemostění železniční tratě a náhonu, vodního toku a Hanajského potoka. Projekt řeší dále napojení místních komunikací, vybudování polních cest, úpravy a přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení, přemístění skladu trhavin v dobývacím prostoru lomu Řečice a protihluková opatření. 

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2007 není vyžadována 2021 2023 2023 2024 2026

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Strakonice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 632 364 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 1415 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • km 0,560 00 křižovatka se stávající polní cestou
  • km 0,860 00 napojení místní komunikace Řečická
  • km 1,237 50 napojení lesní cesty
  • km 1,415 00 okružní křižovatka na silnici III/1738
 • Počet mostů: 3
  • SO 201 Most v km 0,240 - most o čtyřech polích, nosná konstrukce je železobetonová deska spřažená ocelovými nosníky. Spodní stavbu mostu tvoří dvě opěry založené na pilotách a tři pilíře založené plošně. Délka přemostění je 120,3 m.
  • SO 202 Most v km 0,750 - jednopolový most, kde nosná konstrukce je předpjatá deska lichoběžníkového tvaru. Opěry založené na pilotách. Délka přemostění je 18,5 m.
  • SO 203 Most v km 1,025 přes Hanajský potok - most o třech polích, nosná konstrukce je předpjatá deska lichoběžníkového tvaru, opěry a pilíře jsou založeny na pilotách. Délka přemostění je 28,5 m.
 • Protihlukové stěny: Protihluková zeď o délce 100 m (ochrana přilehlého rekreačního objektu a části obce Řečice)
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • SO 104 Úprava stávající silnice I/20
  • SO 140 Polní cesta na začátku úseku
  • SO 141 Polní cesta v km 0,251
  • SO 142 Polní cesta v km 0,560
  • SO 143 Polní cesta v km 0,934
  • SO 144 Lesní cesta v km 1,237 50
  • SO 106 Úprava silnice III/1738 (Hajanská)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: PONTEX spol. s.r.o., Plzeň
 • Zpracovatel DSP: PONTEX spol. s.r.o., Plzeň
 • Zpracovatel PDPS: PONTEX spol. s.r.o., Plzeň
Přeložky inženýrských sítí
 • EG.D - úprava nadzemního vedení, smlouva zatím neuzavřena
 • CETIN a.s. - Přeložka nadzemního vedení v km 0,860, přeložka dálkového kabelu v km 1,398 , smlouva zatím neuzavřena
Ke stažení