JIŽNÍ OBCHVAT BUDISLAVI, SILNICE II/135

AKTUÁLNÍ STAV

V prostoru přeložky se nachází skládka popílku, v průběhu měsíce července 2018 měly být známy výsledky průzkumu skládky (půdorysný rozsah i mocnost navezeného popílku). Tato znalost je nezbytná k hospodárnému návrhu trasy obchvatu. Na jednání bylo dohodnuto, že k tomuto dni budou přerušeny práce na studii obchvatu. Je pravděpodobné, že by mohlo dojít k směrové úpravě obchvatu a vyhnutí se skládce.  Bylo by proto nevhodné v současné chvíli předávat data na změnu územního plánu, neboť zde existuje riziko, že změna by musela být provedena znovu. Bohužel do konce roku 2018 nebyl průzkum obcí zadán. STP ukončena ve fázi rozpracovanosti.

Stavbu obchvatu lze realizovat až po rekultivaci skládky elektrárenského popílku v km 1,2 – 1,5 obchvatu. Do doby skončení průzkumných prací skládky (mocnost a přesná lokalizace v území) nelze pokračovat v projekčních pracech. V přehledu není uváděn výhled přípravy a realizace stavby, neboť je odvislý od dokončení průzkumných prací skládky, které zajišťuje obec Budislav.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Na území Jihočeského kraje je silnice II/135 vedena průtahy měst a obcí. V průtazích křižujících obcí se vyskytují bodové závady způsobující bezpečnostní rizika při provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o nevyhovující směrové a výškové trasování a s tím spojené nevyhovující uspořádání uličního prostoru. Šířka komunikace neumožňuje bezpečné vyhnutí vozidel ve směrových obloucích z důvodu absence rozšíření jízdních pruhů. Dále chybí bezpečný koridor pro průchod chodců podél silnice. Tento stav platí i v obci Budislav. Zástavba rodinných domů sahá bezprostředně do silnice a chodníky (pokud existují) jsou úzké a nezajišťují chodcům bezpečný koridor pro průchod. Rodinné domy ve směrových obloucích malých poloměrů dále brání v rozhledu projíždějícím
vozidlům.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa předmětného obchvatu obce Budislav začíná v přímém úseku stávající silnice II/135 za křižovatkou se silnicí II/136 vedoucím do  Černovic. Začátek nové trasy se nachází v k ú. Tučapy u Soběslavi. Konec stavby obchvatu obce Budislav je v přímém úseku stávající silnice II/135 před lesním komplexem ve směru do Kamenice nad Lipou. Délka předmětného obchvatu silnice II/135 činí 3,09 km.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3090 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
  • průsečná křižovatka silnice II/135 a MK do Katovic
  • průsečná křižovatka se silnicí III/13534
 • Počet mostů: 4
  • most přes bezejmennou vodoteč v km 0,207
  • most přes Černovický potok v km 0,700
  • most přes bezejmennou vodoteč v km 2,130
  • most přes bezejmennou vodoteč v km 2,680
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • MK do Katovic
  • silnice III/13534
 • Zpracovatel SP: BLAHOPROJEKT, s. r. o. (2018)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: