OBCHVAT OBCE STACHY A ZDÍKOVEC, SILNICE II/145

AKTUÁLNÍ STAV

V průběhu zpracování studie proveditelnosti Zastupitelstvo obce Stachy vyslovilo zásadní nesouhlas s realizací obchvatu a požádalo o vypuštění tohoto záměru ze ZÚR Jihočeského kraje. O tomto kroku nebylo dosud zastupitelstvem Jihočeského kraje rozhodnuto. Projektová příprava byla v důsledku postoje obce Stachy přerušena a následně pozastavena. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo rozhodnuto o další projektové přípravě, nejsou dále uvedeny předpokládané časové údaje pro jednotlivé kroky přípravy stavby a nebyly stanoveny předpokládané náklady stavby.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Silnice II/145 je důležitou spojnicí mezi Jihočeským a Plzeňským krajem. Silnice II/145 začíná 12 km Českých Budějovic, kde je napojena na silnici I/20. Dále pokračuje západním směrem přes města Netolice, Husinec a Vimperk, kde kříží silnici I/4. Z Vimperka vede severozápadním směrem přes Zdíkov a Stachy do Kašperských Hor a Hartmanic. Na území Plzeňského kraje končí silnice II/145 v napojení na silnici II/171 v Petrovicích u Sušice. Účelem této studie je prověření možného obchvatu obcí Stachy a Zdíkovec v koridoru vymezeném Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.

Na území Jihočeského kraje je převážná část silnice II/145 vedena mimo průtahy měst, případně se obchvaty projekčně připravují.
Průtahy řešených obcí vykazují bodové závady způsobující bezpečnostní rizika při provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o nevyhovující směrové a výškové trasování a s tím spojené nevyhovující uspořádání uličního prostoru. Šířka komunikace neumožňuje bezpečné vyhnutí vozidel ve směrových obloucích z důvodu absence rozšíření jízdních pruhů. Dále chybí bezpečný koridor pro průchod chodců podél silnice. To je také případ obcí Stachy a Zdíkovec.

Po svém dokončení by mohl obchvat silnice II/145 znamenat velkou úlevu pro obyvatele Stach a Zdíkovce od dopravy, která je nyní vedena přímo centrem tohoto města. Nové řešení by s sebou, kromě nezanedbatelného faktoru kvality dopravy, přineslo především výrazné zvýšení bezpečnosti dopravy ve Staších a Zdíkovci, odstranění dopravních závad při průjezdu a také zlepšení kvality životního prostředí pro obyvatele města, neboť lze po dokončení stavby očekávat významný pokles hodnot emisí z dopravy, ať již rozptylových či hlukových, v okolí stávající silnice II/145.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa obchvatu obce Stachy začíná v přímém úseku stávající silnice II/145 těsně za křižovatkou se silnicí III/14512 vedoucím k osadě Chalupy. Konec stavby obchvatu obce Stachy je ve směrovém oblouku silnice II/145 nedaleko křížení s tokem Spůlka (Stašský potok). Délka předmětného obchvatu silnice II/145 Stachy činí 2,86 km.

Trasa obchvatu Zdíkovce začíná na křižovatce silnic II/145 a II/170 a III/14513. Konec obchvatu leží na silnici II/145 mezi Zdíkovem a Zdíkovcem. Délka předmětného obchvatu silnice II/145 Zdíkovec činí 0,74 km.

Trasa obou obchvatů je v naprosté většině své délky vedena přes zemědělsky obdělávané plochy, v menší míře jsou zastoupeny ostatní plochy a u obchvatu Zdíkovce dochází k vedení trasy přes drobné stavby.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Prachatice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3600 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • mimoúrovňová křižovatka s MK do Jaroškova
  • styková křižovatka s MK do Stach (začátek obchvatu)
  • styková křižovatka s MK do Stach (konec obchvatu)
  • okružní křižovatka se silnicí II/170, III/14515 a MK do Zdíkovce
 • Počet mostů: 2
  • nadjezd na MK do Jaroškova přes silnici II/145
  • most přes vodní tok Spůlka na konci obchvatu Stach
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • přeložka MK do Jaroškova
 • Zpracovatel SP: BLAHOPROJEKT, s. r. o. (2017)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: