Přejít k hlavnímu obsahu

ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157

AKTUÁLNÍ STAV

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydal v prosinci 2019 nesouhlasné závazné stanovisko k záměru „Západní obchvat Ledenic, II/157", a to vzhledem k tomu, že záměr od cca km 1, 8 (2. etapa záměru) výrazně koliduje se zájmy ochrany přírody, a to právě z hlediska nevhodného vedení trasy záměru v tomto úseku, a proto by mělo být umístění této části přehodnoceno a v případě, že tento nový záměr naplní dikci zákona, opět předloženo k posouzení podle zákona. Jihočeský kraj v této souvislosti vyzval městys Ledenice k přehodnocení umístění koridoru záměru v části problematického úseku této dopravní stavby v územním plánu Ledenic, tak aby kolize záměru se zájmy ochrany přírody byla eliminována a kraj mohl pokračovat v projektové přípravě stavby. V září 2021 kraj obdržel od městyse Ledenice žádost o pokračování projektových prací na 1. etapě obchvatu. Nyní probíhá úprava koridoru v územním plánu a jakmile bude územní plán vydán, počítáme s pokračováním projektové přípravy zadáním dokumentace pro společné povolení, které by chtěl kraj získat v roce 2025.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem záměru je vymístit tranzitní dopravu z centrální části městyse Ledenice a zajistit tak jednak snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru vlivy silniční dopravy, jednak vytvořit podmínky pro zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného komfortu funkce komunikačního systému Jihočeského kraje. Záměr je pro tranzitní dopravu přímou náhradou trasy silnice II/157, která v současné době prochází jihozápadní částí městyse, a navazujících úseků silnic III/14611 a III/14613 ve vazbě na severní směr.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Hlavní trasa obchvatu Ledenic začíná napojením na nově navrženou pěti ramennou okružní křižovatku mezi městysem Ledenice a městem Borovany v místě stávající křižovatky silnic II/157 a II/155.  Okružní křižovatka napojuje silnici II/157 směrem na Borovany a silnici II/155 směrem na Strážkovice, stávající komunikaci do Mysletína, silnici II/157 směrem na Ledenice a novou silnici II/157 směrem na České Budějovice. Trasa dále pokračuje do prostoru stávajících zemědělských pozemků až ke komunikaci vedoucí na Mysletín, kterou kříží mimoúrovňově. Dále vede trasa severně až k silnici II/157 spojující Ledenice s Českými Budějovicemi, kde je navržena nová okružní čtyřramenná okružní křižovatka, z okružní křižovatky trasa obchvatu pokračuje severovýchodním směrem až k hrázi rybníka Kačerovec, jehož hráz bude částečně využita jako násyp nové komunikace, po protnutí silnice III/14611 spojující Ledenice a Zaliny novou průsečnou křižovatkou vede trasa přes zemědělské pozemky až ke stávající silnici III/14613, na kterou se nový obchvat napojuje. Zde vzniká také nová styková křižovatka.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
6/2017 závazné stanovisko 12/2019 2025 2025 2026 2026 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 442 860 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4313 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • Okružní křižovatka silnic II/155 a II/157
  • Okružní křižovatka silnic II/157 a III/14613
  • Průsečná křižovatka silnic III/14613 a III/14611
  • Průsečná křižovatka silnic III/14613 a místní komunikace
 • Počet mostů: 1
  • SO 201 - Most přes místní komunikaci směr Mysletín - nosná konstrukce mostu je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o šikmém rozpětí 12, 658 m.
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/157
  • silnice III/14611
  • místní komunikace
 • Zpracovatel SP: AKIPROJEKT, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: -
 • Zpracovatel DSP: -
 • Zpracovatel PDPS: -
Ke stažení