ZANÁDRAŽKA - 5. ETAPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUÁLNÍ STAV

V současné době je vydáno stavební povolení, je zpracována veškerá dokumentace a probíhají jednání s SPÚ ve věci stavby. Stavba by měla být realizována začátkem roku 2022 společně se čtvrtou etapou přeložky silnice II/156.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 90 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa

Hlavním účelem stavby je umístit a stabilizovat přeložku silnice II/157 a to zejména v návaznosti na plánovanou dopravní infrastrukturu celorepublikového významu. Prioritně stavba řeší napojení na dálnici D3, konkrétně na úsek 0310/1 Úsilné - Hodějovice. Stavba bude sloužit jako přivaděč osobní a tranzitní dopravy ve východní části Českých Budějovic k dálnici a bude napojena na MÚK Pohůrka. 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o přeložku silnice II/157 v délce 327 m. Jedná se o mezikřižovatkový úsek čtyř-pruhové směrově rozdělené komunikace s návrhovou rychlostí 50 km/h. Směrové i výškové řešení se přizpůsobuje na obou koncích na související stavby (4. etapa přeložky silnic II/156, II/157 a dálnice D3). Vzhledem k malé délce navrhovaného úseku bylo možné vedení trasy jak z hlediska směrového, tak výškového provézt jako pouze co nejjednodušší propojení dvou krajních bodů trasy. V rámci stavby budou upraveny sjezdy, vybudovány přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení, protihluková stěna a cyklostezka.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
03/2014 nebyla vyžadována 08/2019 01/2020 12/2021 03/2022 2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 30 311 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 327 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 0
 • Protihlukové stěny: Protihluková stěna z železobetonových dílů délky 80 m.
 • Opěrné zdi: Stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Sjezd v km 0,025 a 0,249
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: IKP Consulting Engineers s.r.o., Praha
 • Zpracovatel DSP: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
 • Zpracovatel PDPS: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
Přeložky inženýrských sítí
 • CETIN a.s., smlouva z 03/2021, cena 188267,- Kč