Přejít k hlavnímu obsahu

VÝCHODNÍ OBCHVAT VLACHOVA BŘEZÍ, SILNICE II/144

VIDEA

AKTUÁLNÍ STAV

Dne 13. dubna 2022 byla stavba slavnostně zahájena, stavební práce trvaly dvě stavební sezóny. O průběhu stavby jsme průběžně informovali na těchto stránkách. Dne 30. října 2023 došlo ke slavnostnímu zprovoznění obchvatu. 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná akce představuje novostavbu silnice II/144 v podobě východního obchvatu města Vlachova Březí. V současné době je průjezdní úsek silnice II/144 města Vlachovo Březí zatížen tranzitní dopravou, která je především pro část historického centra zatěžující. V průjezdním úseku se navíc nachází dopravně závadové místo, kterým je zúžený šířkový profil vozovky před vjezdem na náměstí Svobody. Zprovozněním východního obchvatu města Vlachovo Březí bude dále snížena hladina akustického tlaku v městské zástavbě a celkové zklidnění dopravy přinese zvýšení pohody bydlení ve městě.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba východního obchvatu Vlachova Březí na silnici II/144, která náleží do majetku Jihočeského kraje, předpokládá odpojení se od stávající trasy silnice II/144 za mostem přes Libotyňský potok, dále pokračuje přes zatravněné zemědělské plochy mezi obytnou zástavbou města a průmyslovou částí a kříží silnici III/1449 do Chocholaté Lhoty. Na původní komunikaci se obchvat zpět napojuje před výrobním areálem firmy Reno Šumava, a. s. Délka obchvatu je 1130 m a je navržen v kategorii MS2 8/50. Spolu s realizací této nové komunikace budou provedeny také některé další stavební objekty či práce, vyvolané předmětnou stavbou, a to např. nezbytné úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, zřízení opěrných zdí, osazení protihlukových stěn, provedení odvodnění komunikace (dešťová kanalizace a uliční či horské vpusti), veřejné osvětlení a také přeložky stávajících sítí technického vybavení území (kanalizace, STL plynovody) vyvolané touto stavbou. Přeloženy či jinak stavebně upraveny budou také stávající sítě v majetku společností E.ON Distribuce, a.s. a CETIN, a.s. - projekty úprav těchto sítí a potřebná povolení (včetně územního rozhodnutí) si však budou samostatně řešit uvedené společnosti na základě žádosti o přeložku a následné smlouvy o přeložce mezi těmito subjekty a Jihočeským krajem.

EU

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
12/2015 není vyžadována 3/2018 5/2019 12/2021 04/2022 12/2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Prachatice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: dokončen
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 163 008 914 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 1130 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • MK Husova
  • MK Dlouhá louka
  • silnice III/1449
  • MK Pražská
 • Počet mostů: 1
  • v km 1, 022 překračuje budoucí silnice II/144 bezejmenný vodní tok monolitickým rámovým mostem o délce 15, 3 m
 • Protihlukové stěny: Protihlukové stěny o délce 459 m
 • Opěrné zdi: Opěrné zdi gabionové a železobetonové o celkové délce 258 m
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice III/1449 - délka přeložky 75 m
  • MK - napojení Husovy ulice v délce 38, 5 m
  • MK - napojení ulice Dlouhá louka v délce 29, 5 m
  • MK - napojení Pražské ulice v délce 78 m
  • ÚK - napojení účelové komunikace v km 1, 003 o délce 52,5 m
 • Zpracovatel SP: AKIPROJEKT, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: Blahoprojekt, s. r. o.
 • Zpracovatel DSP: Blahoprojekt, s. r. o.
 • Zpracovatel PDPS: Blahoprojekt, s. r. o.
Přeložky inženýrských sítí
 • EG.D – kabely NN – smlouva ze dne 9. 10. 2018, cena 1 127 690,- Kč
 • EG.D – STL plynovod – smlouva ze dne 12. 3. 2019, cena 2 379 546, - Kč
 • Cetin – síť telekomunikační infrastruktury – smlouva ze dne 25. 5. 2021, cena 815 833, - Kč