Přejít k hlavnímu obsahu

VÝCHODNÍ OBCHVAT BOROVAN, SILNICE II/157

AKTUÁLNÍ STAV

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví dospěl ve zjišťovacím řízení k závěru, že záměr "Východní obchvat Borovan, silnice II/157“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. Vzhledem k tomu, že v rámci řízení podali řadu námitek proti stavbě občané Borovan, dotázal se krajský úřad města Borovany, zda má pokračovat v řízení EIA zadáním dokumentace k posouzení vlivu záměru na životní prostředí a zda město Borovany, které samo zadalo v roce 2012 vyhledávací studii a koridor pro stavbu stabilizovalo ve svém územním plánu, i nadále setrvává na svém záměru, který sleduje  realizaci východního obchvatu města. V listopadu 2022 obdržel Jihočeský kraj stanovisko  města Borovany s žádostí o pokračování v projektové přípravě stavby. S ohledem na vypořádání námitek ze zjišťovacího řízení EIA zadal Jihočeský kraj v roce 2023 studii proveditelnosti k vyhledání alternativní trasy, následně bude pokračovat v řízení EIA.

Studie proveditelnosti byla v roce 2023 dokončena. V rámci studie bylo celkem navrženo 5 variant A-E (plus varianta E1 prověřující možnost úrovňového křížení s železniční tratí). Na základě technických informací dostupných k dané problematice a lokalitě lze konstatovat, že vedení přeložky silnice II/157 daným zájmovým územím je reálné a jeho potřebám nejlépe vyhovuje výsledná varianta „E“. Nutným předpokladem realizace stavby je změna územního plánu města Borovany.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem záměru je odvedení těžké nákladní a osobní tranzitní dopravy z obce, a to vybudováním obchvatu obce, resp. přeložky silnice II/157. Realizace přeložky silnice II/157 s sebou přinese zvýšení komfortu a bezpečnosti dopravy nejen na opouštěném průtahu, ale i na novém obchvatu. Dále lze předpokládat odstranění či výrazné snížení bariérové funkce stávající silnice II/157 v průtahu a tím i snížení negativních vlivů dopravy na zdraví člověka.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Celková délka trasy ve výsledné (a dále sledované) variantě „E“ je 5025 m, komunikace je navržena v kategorii S 7,5/90.

Trasa výsledné varianty „E“ začíná těsně na konci osady Dvorec, v místě stávající usedlosti. Ihned za ní se trasa stáčí pravotočivým směrovým obloukem R=430 m směrem k údolní nivě řeky Stropnice, již samozřejmě překračuje mostní estakádou, jako všechny varianty.

Poté trasa vede východně od střelnice a dále přes zemědělské pozemky, přičemž v km 1,016 křižuje účelovou komunikaci (dle katastru nemovitostí), na niž je navržen oboustranný sjezd.

Jelikož je uvedená účelová komunikace dle sdělení města Borovany využívaná pěšími osobami i cyklisty k výletům k nedalekým rybníkům, je v km 0,960 navržena lávka pro pěší a cyklisty s nezbytnou stezkou (investorem obou uvedených staveb bude město Borovany).

Dále vede trasa ve variantě „E“ přes zemědělské pozemky až k místu křížení se stávající silnicí III/15517 vedoucí do Hluboké u Borovan. Vzájemné propojení komunikací je řešeno pomocí jednopruhové okružní křižovatky průměru 44 m. Nedaleko za křižovatkou dochází k mimoúrovňovému křížení železniční trati č. 199, jež je v místě křížení vedena v menším zářezu.

Poté vede trasa opět přes zemědělské pozemky až k místu křížení se silnicí II/155, kde je opět křížení navrženo pomocí okružní křižovatky o poloměru 44 m.

Dále vede trasa varianty „E“ po zemědělských pozemcích, a to východně od těles bývalých železničních vleček tak, aby do nich podélně nijak nezasahovala. Zde je v místě křížení s vodním tokem navržen nový mostní objekt. Obě uvedená tělesa bývalých vleček kříží trasa přeložky silnice II/157 severně od Borovan, přičemž v místě druhého z obou křížení je (dle požadavku AOPK ČR) navržen další mostní objekt.

Poté je již trasa výsledné varianty „E“ vedena ve stopě stávající účelové komunikace, a to až do místa, kde je to ze směrového či výškového hlediska možné.

Na konci se v prostoru navržené mimoúrovňové křižovatky trasa pravotočivým směrovým obloukem napojuje na stávající silnici.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2024 2026 2027 2027 2029

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 1 007 930 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 5025 m
 • Počet křížení a křižovatek: 5
  • začátek stavby u osady Dvorec – přeložka silnice II/157 bude napojena na stávající silnici směrem ke Dvorci a stávající silnice II/157 od Borovan bude do nové přeložky napojena kolmo stykovou křižovatkou
  • okružní křižovatka obchvatu se silnicí III/15517 do Hluboké u Borovan
  • okružní křižovatka obchvatu se silnicí II/155 do Vrcova
  • průsečná křižovatka s místní komunikací do Růžova
  • jednoduchá rozštěpová mimoúrovňová křižovatka na konci obchvatu k napojení stávající silnice II/157
 • Počet mostů: 7
  • SO 201 – Estakáda přes řeku Stropnici
  • SO 202 – Most přes železniční trať č. 199
  • SO 203 – Most přes bezejmenný vodní tok v km 3,300
  • SO 204 – Most přes biotop v km 3,650
  • SO 205 – Most přes větev č. 1 MÚK sever
  • SO 221 – Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,960
  • SO 222 – Lávka pro pěší a cyklisty v km 3,894
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: Blahoprojekt s. r. o.
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vedení NN
 • vodovod
 • STL plynovod
 • VTL plynovod
 • vedení VN
 • veřejné osvětlení
 • CETIN