Přejít k hlavnímu obsahu

VÝCHODNÍ OBCHVAT BOROVAN, SILNICE II/157

AKTUÁLNÍ STAV

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví dospěl ve zjišťovacím řízení k závěru, že záměr "Východní obchvat Borovan, silnice II/157“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. Vzhledem k tomu, že v rámci řízení podali řadu námitek proti stavbě občané Borovan, dotázal se krajský úřad města Borovany, zda má pokračovat v řízení EIA zadáním dokumentace k posouzení vlivu záměru na životní prostředí a zda město Borovany, které samo zadalo v roce 2012 vyhledávací studii a koridor pro stavbu stabilizovalo ve svém územním plánu, i nadále setrvává na svém záměru, který sleduje  realizaci východního obchvatu města. V listopadu 2022 obdržel Jihočeský kraj stanovisko  města Borovany s žádostí o pokračování v projektové přípravě stavby. S ohledem na vypořádání námitek ze zjišťovacího řízení EIA zadá Jihočeský kraj v roce 2023 studii proveditelnosti k vyhledání alternativní trasy, následně bude pokračovat v řízení EIA.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem záměru je odvedení těžké nákladní a osobní tranzitní dopravy z obce, a to vybudováním obchvatu obce, resp. přeložky silnice II/157. Navržená trasa využívá opuštěné koridory vleček a úsek realizované komunikace v lokalitě Horní Padělky v severní části obce v souladu s územním plánem obce.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Obchvat je trasován východně od obce Borovany, využívající opuštěné koridory vleček a realizovanou komunikaci v lokalitě Horní Padělky. Trasa je rozdělena do čtyř úseků, v prvním extravilánovém úseku je v souběhu s trasou navržena stezka pro pěší v šíři 2 m (pěší vazby budou zachovány). Jedná se především o pěší propojení v ulici Nádražní, v místě stávající pěší stezky, v ulici Polní a ulici Tovární. V místech přechodů budou bezpečnostní dělící ostrůvky a odpovídající nasvětlení pro zvýšení bezpečnosti chodců. Cyklistické stezky nejsou uvažovány. Dále je uvažováno s veřejným osvětlením a zajištěním protihlukových opatření. Od ulice Tovární obchvat pokračuje jako extravilánový úsek. V tomto úseku je navržen jeden mostní objekt a dva rámové propustky. Třetí, již realizovaný úsek Padělky je proveden v šířkové kategorii S 6,5; je nutno počítat s rozšířením na odpovídají kategorii S 7,5/60. Koncový úsek obchvatu se napojuje na stávající vozovku II/157.

V rámci Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje (Mott MacDonald, 03/2011) byla se střední prioritou navržena přeložka silnice II/157 v rámci obce Borovany. V koncepci optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje je obchvat v grafické části znázorněn západně od obce. Západní trasování by neumožnilo využití opuštěných těles vleček ani realizovaný úsek stavby komunikace Padělky, což bylo cílem prověření ve vyhledávací studii, z tohoto důvodu nebyla západní varianta dále sledována. Ve vyhledávací studii (IKP Consulting Engineers, s. r. o., 2012) byly uvažovány tři varianty:
• Trasa 1 – červena
• Trasa 2 – modrá
• Trasa 3 – zelená

Obchvat začíná shodně pro všechny varianty na jihu obce za železničním podjezdem na silnici II/157, prochází relativně úzkým koridorem mezi oblastmi individuální zástavby, dále vede nezastavěným územím obce. Zde se trasy navržených variant rozchází, nejvíce se k okolní zástavbě přimyká červená trasa, trasa zelená vznikla kombinací červené a modré trasy. Na severním okraji obce při křížení s ulicí Vodárenskou se všechny trasy spojují a pokračují realizovaným úsekem účelové komunikace „Padělky“ a jsou ukončeny napojením na silnici II/157 severozápadně od obce, zde vede silnice II/157 v souběhu se silnicí II/155. Jako nejvhodnější varianta byla zvolena trasa 2 – modrá, která byla vybraná z následujících důvodů:
• jedná se o nejvíce oddálenou trasu od zástavby – umožňuje větší využití rozvojových ploch města a současně umožňuje maximální využití koridorů opuštěných železničních vleček;
• poloha okružní křižovatky K2 je na vrcholu zakružovacího oblouku. Tato poloha je na rozdíl od ostatních variant jednoznačně vhodnější pro bezpečnost dopravy z důvodů rozhledu řidiče;
• větší zvlnění trasy je vhodnější z hlediska psychologie řidičů („nesvádí k příliš rychlé jízdě), snižuje oslnění protijedoucími světly vozidel;
• delší vedení trasy umožňuje mírně vhodnější výškové vedení trasy oproti ostatním variantám;
• z hlediska srovnání investičních nákladů jsou všechny 3 varianty srovnatelné. Trasa 3 sice vychází v porovnání s ostatními jako nejnákladnější, rozdíl je však minimální a nepřesahuje vlastní míru přesnosti předběžného hrubého odhadu nákladů kterékoliv z variant.
• Z pohledu dopadu na životní prostředí je možno varianty hodnotit velmi obdobně.
• Z pohledu ochrany veřejného zdraví lze kladněji hodnotit modrou trasu, která je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby.

Odhadované náklady byly stanoveny ve vyhledávací studii v CÚ roku 2012, dnes lze předpokládat náklady nejméně dvojnásobné.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
05/2019 2023 2026 2026 2026 2027 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 118 582 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3500 m
 • Počet křížení a křižovatek: 6
  • v km 0, 030 -okružní křižovatka na začátku obchvatu
  • km 0, 526 - okružní křižovatka
  • v km 1, 083 - průsečná křižovatka
  • v km 1, 753 - průsečná křižovatka
  • v km 2, 831 - okružní křižovatka
  • v km 3, 476 - styková křižovatka
 • Počet mostů: 1
  • v km 2, 225 - přesypaný objekt - klenba cca 4-5 m
 • Protihlukové stěny: protihlukové stěny o délce 550 m
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • napojení silnice II/157 do okružní křižovatky
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o. (2012)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • kanalizace
 • vodovod
 • STL plynovod
 • VTL plynovod
 • vedení VVN
Ke stažení
Situace variant (61.58 MB)