Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/39 TŘEBONÍN (MÚK D3) – RÁJOV

AKTUÁLNÍ STAV

Na konci 01/2022 byly podány všechny žádosti o vydání SP a 10. 3. 2022 zahájil KÚ JČK stavební řízení na 10 hlavních stavebních objektů. K vydání SP došlo 6. 6. 2022. Další SP pro silnice nižších tříd a pro realizaci vodohospodářských objektů byla vydána 7. 6. 2022 a 11. 8. 2022. Tato SP jsou již pravomocná. Jako samostatná stavba se připravuje dostavba stoupacího pruhu I/39 Rájov. Obě stavby se připravují v koordinaci. Na konci 05/2022 byla uzavřena smlouva na vybudování přeložky VTL plynovodu, který by se měl překládat v roce 2023 a v 1. polovině roku 2024. V 08/2023 byla dokončena zadávací dokumentace stavby. V 10/2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 27. 12. 2023. Kvůli opakovaným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a na konci 12/2023 platilo nové datum 30. 1. 2024

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil převzetí stávající silnice I/39, která bude v rámci stavby přeložena do nové stopy.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 96 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětem stavby je částečně novostavba silnice I/39 podél tělesa stávající silnice II/155 v  úseku Dolní Třebonín–Rájov, která spojí budoucí dálnici D3 s  Českým Krumlovem prostřednictvím MÚK Dolní Třebonín. Druhou část stavby tvoří rekonstrukce silnice II/155 od MÚK Dolní Třebonín ke křižovatce se silnicí I/3 (sil. II/603).

Záměr rekonstrukce silnice II/155 v posuzovaném úseku vyplývá z potřeby odpovídajícím způsobem napojit českokrumlovský region na připravovanou dálnici D3. Stávající silnice II/155 neodpovídá svými parametry očekávaným dopravním intenzitám, které zde nastanou po uvedení dálnice D3 do provozu. Proto je nutné tuto komunikaci směrově i výškově upravit.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Úsek budoucí silnice I/39 mezi Dolním Třebonínem a Rájovem prochází po jižním okraji obce Dolní Třebonín, v blízkosti zahrad a drobných hospodářských lokalit. Odtud vede nezastavěným územím po loukách a zemědělských pozemcích až ke křížení se stávající silnicí I/39. Celková délka tohoto úseku je 3248 metrů. Silnice je navržena v kategorii S 11,5/90. Nově budovaná silnice II/155 bude sloužit jako obchvat Prostředních Svinců a  zároveň jako dálniční přivaděč z oblasti Velešínska na MÚK Dolní Třebonín.

Na začátku se trasa napojuje na stávající silnici II/155 od Římova, dále pak pokračuje levostranným a  pravostranným obloukem o  poloměrech R=600 m. Na konci úseku naváže na mimoúrovňovou křižovatku MÚK Dolní Třebonín budovanou v  rámci stavby „D3 0310/II Hodějovice–Třebonín.“ Trasa přeložky silnice II/155 vede po jižním okraji obce Prostřední Svince, rovněž v blízkosti zahrad a drobných hospodářských lokalit. Přeložka silnice II/155 je navržena v kategorii S 7,5/90. Její celková délka je 1031 metrů.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
- - 03/2020 06/2022 2023 2024 2026

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 533 428 500 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4279 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
 • Počet mostů: 3
 • Protihlukové stěny: 1
 • Opěrné zdi: 1
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice I/39(délka: 226 m)
  • silnice II/155 (délka: 1031 m)
  • silnice III. třídy: 3 (délka: 389 m)
  • místí komunikace: 1 (délka: 117 m)
  • polní cesty: 6 (délka: 2326 m)
  • provizorní komun.: 4 (délka: 755 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o
 • Zpracovatel DSP: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o
 • Zpracovatel PDPS: Sdružení 4SASAFRPON, vedoucí sdružení 4 roads s.r.o
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 8
 • objekty elektro: 2
 • přeložky plynovodu: 1