Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/39 PŘÍSEČNÁ

AKTUÁLNÍ STAV

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal 18. 1. 2022 územní rozhodnutí, které 02/2022 nabylo právní moci.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní převzetí stavebních objektů, které přejdou po dokončení stavby do jeho vlastnictví.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná stavba řeší přeložku stávajícího vedení silnice I/39 přes obec Přísečná. Jedná se o alternativní trasu silnice I/3 pro úsek z Českých Budějovic jižním směrem ke státním hranicím s Rakouskem, a v podstatě je i přístupovou komunikací k Lipenské přehradní nádrži a rekreační oblasti horního toku řeky Vltavy.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa obchvatu se na svém začátku, i na svém konci napojuje na stávající silnici I/39. Jedná se tedy o  klasický obchvat obce.

Celková délka přeložky je 1777 metrů je navržena v kategorii S 11,5/70. Trasa přeložky silnice I/39 prochází jihovýchodním směrem od obce Přísečná v blízkosti zahrad a po pozemcích s různým stupněm zemědělského využití. Trasa související přeložky silnice III/1439, vyvolané výstavbou obchvatu, prochází po severním okraji obce Přísečná, rovněž po zemědělsky využívaných pozemcích.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
02/2007 Ano 2022 Předpoklad 2025 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 285 327 680 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 1777 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • I/39 a místní komunikace
  • I/39 a III/1439
  • III/1439 a místní komunikace
 • Počet mostů: 1
 • Protihlukové stěny: 2
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice III/1439 (délka 320 m )
  • místní komunikace: 1 (délka 195 m)
  • polní cesty: 1 (délka 560 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 3
 • objekty elektro: 2