Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/39 HORNÍ PLANÁ

AKTUÁLNÍ STAV

Územní rozhodnutí bylo vydáno v 10/2010 a právní moci nabylo 8. 2. 2011. Prodloužené ÚR nabylo právní moci 19. 10. 2016. Platnost ÚR byla prodloužena do 10/2021. Na konci 06/2022 pak KÚ JčK prodloužil platnost ÚR do 10/2026. Dne 21. 10. 2020 byla podána žádost o vydání ÚR pro přeložky VN a NN, které nabylo právní moci 5. 1. 2021 s platností do 4. 1. 2023. V 12/2021 došlo na doplnění aktualizovaného záborového elaborátu.

Jihočeský kraj při přípravě této stavby vyšel vstříc požadavkům města Horní Planá a ŘSD ČR a zavázal se převzít do svého majetku stávající intravilánový úsek silnice I/39.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/39 mimo centrum města Horní Plané. Jedná se o alternativní trasu silnice I/3 pro úsek z Českých Budějovic jižním směrem ke státním hranicím s Rakouskem, a v podstatě je i přístupovou komunikací k Lipenské přehradní nádrži a rekreační oblasti horního toku řeky Vltavy.

Stávající silnice I/39 odbočuje ze silnice I/3 u Kamenného Újezdu, poté prochází Českým Krumlovem, Černou v  Pošumaví, Horní Planou, Volary a u Houžné v blízkosti hraničního přechodu Strážný se napojuje na silnici I/4.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Přeložka komunikace I/39 je vedena z  části v  extravilánu i  intravilánu. Začátek úpravy je situován do km 8,340, kde se tato komunikace odpojuje od stávající silnice I/39. Konec trasy se nachází v km 10,380 za obcí Horní Planou. Celková délka úseku je 2040 metrů. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/90. Na začátku úpravy je stavba provizorně napojena v levostranném oblouku o poloměru R = 400 metrů na stávající silnici I/39, a to ve vzdálenosti 300 metrů od čerpací stanice pohonných hmot. V  budoucnu bude pokračovat trasa podle studie v úseku Horní Planá–Záhvozdí.

Připojení města bude ve směru od Volar (ZÚ km 8,340) po úrovňové křižovatce vybavené přídavným odbočovacím pruhem vlevo i pro uvažované napojení komunikace směrem na plánovaný most, který by mohl překlenout vodní nádrž Lipno a zajistit propojení se Zvonkovou. Napojení v km 8,680 je délky 130 m. Křižovatka umožňující příjezd do Horní Plané ve směru od Černé v Pošumaví bude v km 9,860 zároveň i  se 167 m dlouho  komunikací připojující křižovatku na stávající silnici.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2000 Ano 10/2016 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2027 Předpoklad 2029

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 370 357 689 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2040 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 4
  • na silnici I/39: 1 (délka: 15 m)
  • přes silnici I/39: 1 (délka: 29 m)
  • lávka pro pěší: 1 (délka: 39 m)
  • podchod pro pěší: 1 (délka: 5 m)
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • úprava III/1634 (délka: 112 m)
  • provizorní komun.: 1 (délka: 71 m)
  • obslužná kom.: 1 (délka: 125 m)
  • provizorní připojení: 1 (d.: 210 m)
  • polní cesty: 2 (celk. délka: 339 m)
  • chodníky: 1 (délka: 140 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Dopravoprojekt Brno a.s.
 • Zpracovatel DSP: SATRA-APIS-AF-ŘSD-2016
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 15
 • objekty elektro: 17