Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/23 KARDAŠOVA ŘEČICE, OBCHVAT

AKTUÁLNÍ STAV

15. 3. 2022 vydal KÚ JčK územní rozhodnutí, které v dubnu 2022 nabylo právní moci. V září 2022 byl vybrán zpracovat podrobného GTP, který bude podkladem pro zpracování DSP. Pokyn k zahájení prací na DSP byl vydán na začátku 06/2023.

Jihočeský kraj při přípravě této stavby vyšel vstříc požadavkům města Kardašova Řečice a ŘSD ČR a zavázal se převzít do svého majetku stávající intravilánový úsek silnice I/23.

 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba „I/23 Kardašova Řečice, obchvat“ je součástí záměru týkajícího se homogenizace silnice I/23 v celém úseku mezi Jindřichovým Hradcem a Dráchovem. Jde o  rekonstrukci a  výstavbu přeložky stávající silnice I. třídy v kategorii S 9,5/80 v délce přibližně 21 km.

V  současné době je silnice I/23 vedena v  předmětném úseku v průtahu obcemi Doňov, Pleše, Kardašova Řečice a Děbolín. Z dopravního hlediska má komunikace dopravní závady a hlavně v obci Kardašova Řečice je situace z hlediska příčného uspořádání komunikace a rozhledových parametrů mezi přilehlou zástavbou neúnosná. Šířka vozovky dosahuje 5 – 6,5 m. Z hlediska rozhledových parametrů napojujících se komunikací je špatná situace v obci Pleše. Obce Doňov a Děbolín jsou z pohledu šířkových parametrů komunikace I/23 relativně bez problémů, ale narůstající intenzity dopravy a hlavně podíl těžkých vozidel v  dopravním proudu má negativní vliv na životní prostředí a bezpečnost chodců v těchto obcích, což platí i pro Kardašovu Řečici a Pleše.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba řeší jižní obchvat města Kardašova Řečice. Obchvatu měří 4260 metrů a je navržen v kategorii S 9,5/90 stejně jako navazující úseky silnice I/23. Stavba začíná cca 720 m severozápadně od okraje nejbližší zástavby v km 9,483. Odtud pokračuje pravostranným obloukem ke stykové křižovatce (s připojovacími a odbočovacími pruhy) s  místní komunikací sloužící pro západní napojení města. Přeložka MK je délky 243 m. Stavba pokračuje v přímém jižním směru po terénu ve vzdálenosti asi 200 m od obytné zástavby. Obchvat poté prochází levostranným obloukem mezi městem a zemědělským areálem.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 07/2009 Ano Předpoklad 2021 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2027 Předpoklad 2029

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 776 250 022 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4360 m
 • Počet křížení a křižovatek: 6
  • MÚK Kardašova Řečice-Jih
  • stykové: 5
  • okružní: 1
 • Počet mostů: 5
 • Protihlukové stěny: 1
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/147: 1 (délka: 197 m)
  • napojení III/14721: 2 (531 m)
  • silnice III/1488: 1 (délka: 102 m)
  • silnice III/02310: 3 (délka: 1060 m)
  • kom. Pod Hradem: 1 (délka: 162 m)
  • účelové komunikace: 3 (délka: 552 m)
  • polní cesty: 2 (délka: 3208 m)
  • provizorní komunikace: 2 (délka: 748 m)
 • Zpracovatel SP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DUR: Společnost: HBH/AFRY/LINK/GEOtest/SAGASTA
 • Zpracovatel DSP: Společnost: HBH/AFRY/LINK/GEOtest/SAGASTA
 • Zpracovatel PDPS: Společnost: HBH/AFRY/LINK/GEOtest/SAGASTA
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 16
 • objekty elektro: 18
 • objekty trubních vedení: 1
 • drážní objekty: 3