Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/20 PIŠTÍN–ČESKÉ VRBNÉ

AKTUÁLNÍ STAV

Stavební povolení bylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje 2. 8. 2022 a již je pravomocné. Probíhá zpracování zadávací dokumentace.  V lednu 2023 byla uzavřena smlouva na kácení lesní a mimolesní zeleně v dotčeném území. Kácení v trase je již dokončeno. Je zpracována zadávací dokumentace. V 10/2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní převzetí stavebních objektů, které přejdou po dokončení stavby do jeho vlastnictví včetně souvisejících změn v silniční síti. Jihočeský kraj v rámci přípravy dále bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou.

 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Současný průtah silnice I/20 obcemi Češnovice a Dasný je dopravně i z hlediska vlivu na životní prostředí značně nevyhovující. Směrové i  výškové parametry současné silnice I/20 jsou v  celém řešeném úseku poplatné původnímu vedení této komunikace z dob jejího spontánního vzniku v minulých obdobích. Značná část úseků je nepřehledná, což znemožňuje bezpečné předjíždění. Tato závadnost spočívá jednak v  zbrzdění dopravy po silnici I/20 a zároveň v problematice bezpečnosti pro obyvatele obou obcí z hlediska místního provozu a z hlediska hluku a výfukových plynů z  vozidel tranzitujících skrz zastavěné území těchto obcí.

Silnice I/20 spojuje západní Čechy z oblasti Plzně s  jižní částí jižních Čech a  prostřednictvím silnice I/34 dále s východními oblastmi republiky, Slovenskem a dalšími státy. Její dopravní význam místní, regionální i celostátní je značný.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Předmětná část přeložky silnice I/20 prochází územím ryze zemědělského charakteru po doposud zemědělsky využívaných pozemcích. Úprava silnice I/20 je vedena volnou krajinou rovinatého rázu českobudějovické pánve.

Silnice je navržena v úseku ZÚ = km 0,000 až km 1,600 jako dvoupruhová, v kategorii S 13,5/90 se šířkovým uspořádáním 2+1. V navazující části, tedy od km 1,600 do km 8,100 má navrhovaná silnice I/20 kategorii děleného čtyřpruhu S 21,5/110 a  od km 8,100 – po KÚ km 8,531 navazuje komunikace na stávající kategorii S 20,75/90. Celková délka úpravy je 8531 metrů.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
07/2018 Ano 04/2019 Předpoklad 2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2024 Předpoklad 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 2 515 468 378 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 8531 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
  • MÚK Češnovice
  • MÚK České Vrbné
 • Počet mostů: 10
 • Protihlukové stěny: 2
 • Opěrné zdi: 1
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/145: 1 (délka: 296 m)
  • silnice II/105: 1 (délka: 241 m)
  • silnice III/14321: 1 (délka: 71 m)
  • silnice III/10583: 2 (délka: 1772 m)
  • místní komunikace: 2 (délka: 1060 m)
  • přístupy na pozemky: 5 (délka: 1178 m)
  • účelové komunikace: 2 (délka: 983 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 15
 • objekty elektro: 16
 • přeložka plynovodu: 1