Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/20 HNĚVKOV–SEDLICE

AKTUÁLNÍ STAV

Zpracovatel DSP byl vysoutěžen, včetně zajištění inženýrské činnosti k majetkoprávnímu vypořádání. Proběhl doplňkový podrobný geotechnický GTP. V 07/2021 byla podána výzva ke zpracování DSP. Na konci 02/2022 byl dokončen koncept DSP a na konci 05/2022 i čistopis. Na konci 04/2023 byla podána žádost o vydání SP. Probíhají výkupy pozemků, k 04/2023 bylo vykoupeno 70 % pozemků.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 70 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/20 mimo zástavbu mezi obcemi Hněvkov a Sedlice. Výstavbou přeložky silnice I/20 v  navrhované trase mimo výše uvedené obce dojde k  odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase, odstranění křížení s  dráhou (silnice vede v  souběhu) a  podstatnému zlepšení životního prostředí v uvedených obcích.

Stávající silnice I/20 vykazuje v předmětném úseku nevyhovující směrové a  výškové vedení, obsahuje dopravně nevyhovující místa, je vedena průtahy obcemi Hněvkov a Sedlice a úrovňově kříží železniční trať Březnice–Strakonice (traťový úsek 203). Železniční přejezdy bude nutné zachovat, jelikož ke zrušení stávající silnice nedojde, ale významně poklesne dopravní zatížení, a  tím také riziko nehody motorových vozidel s vlakem. Šířka stávající silnice je kolem 7,5 metru, v lokálních místech je průjezdní profil zužován vzrostlými stromy.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba na začátku a  na konci úpravy navazuje na stávající silnici I/20. Navrhovaná přeložka je umístěna severovýchodně od Hněvkova, Němčic a Sedlice. Na začátek stavby bude výhledově navazovat obchvat Blatné a na konci přeložka Sedlice – Nová Hospoda. Délka navrhované přeložky I/20 činí 6640 metrů. Přeložka silnice I/20 je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená v kategorii S 9,5/80.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
03/2002 Ano 06/2020 Předpoklad 2024 Předpoklad 2025 Předpoklad 2025 Předpoklad 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Písek
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 091 921 537 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 6640 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
 • Počet mostů: 7
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/173: 455 m
  • silnice III/1213: 156 m
  • polní cesta: 467 m
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP: Valbek, spol. s r. o
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 15
 • objekty elektro: 15
 • přeložky plynovodu: 3