Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/20 ČESKÉ BUDĚJOVICE, SEVERNÍ SPOJKA

AKTUÁLNÍ STAV

Dne 12. 11. 2018 bylo vydáno ÚR. Nové ÚR vydal SÚ MM České Budějovice 30. 6. 2021. Proti ÚR však byla podána dvě odvolání, a tak nemohlo nabýt právní moci. KÚ JČ kraje svým rozhodnutím z 20. 10. 2021 odvolání zamítl, čímž potvrdil platnost vydaného ÚR.  Je dokončen koncept PDPS. Dne 23. 8. 2023 vydal KÚ JČK stavební povolení, které je již pravomocné. Dne 21. 12. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 26. 2. 2024. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a na konci 05/2024 platilo nové datum 15. 7. 2024. V 01/2024 začalo v místě stavby kácení dřevin.

Jihočeský kraj je nápomocen při majetkoprávním vypořádání stavby.

 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba I/20 České Budějovice, severní spojka je propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globu po Pražskou třídu. Stavba spolu s navazujícím úsekem ulice Okružní vytváří severní obchvat města, který odlehčuje přetížené ulici Strakonické a Nádražní.

Město České Budějovice je významným silničním uzlem. Narůstající problém silniční dopravy je ve Strategickém plánu města hodnocen jako kritický a prioritní. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. tříd vedeny průtahem přes centrální části města, kde vlivem zátěže a kongescí dochází k výraznému zhoršování životního prostředí. Pro řešení problému a odlehčení základního skeletu je nezbytné založení soustavy souběžných odlehčovacích tras silnic tak, aby následně mohlo dojít k posílení městského charakteru stávajících komunikačních os a  k  zachování udržitelné dopravy na těchto trasách.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba řeší trasu přeložky silnice I/20 v úseku mezi OK u Globusu a Pražskou třídou (v současnosti I/3) včetně řešení přemostění Vltavy a vykřížení se stávající železniční tratí České Budějovice – Praha s vazbou na plánovanou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru Nemanice–Ševětín (IV. TŽK). Celková délka přeložky je 2520 m a bude postavena v kategorii MS2k -/9,0/70, resp. MS2 11,0/9,0/50.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 03/2015 Ano 10/2021 Předpoklad 2023 XII/2023 2024 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 2 339 130 029 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2520 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • 3 světelně řízené křižovatky
 • Počet mostů: 8
 • Protihlukové stěny: 3
 • Opěrné zdi: 4
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • rozplet Nemanická: 333 m
  • ulice R. Bosche: 195 m
  • ulice A. Trägera: 90 m
  • ostatní místní komun.: 2 (735 m)
  • účelová komunikace: 1 (29 m)
  • obslužná komunikace: 1 (35 m)
  • přístupové cesty: 4 (1742 m)
  • chodníky: 4 (1852 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt a.s.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 21
 • objekty elektro: 48
 • trubní vedení: 5
 • drážní objekty: 12