Přejít k hlavnímu obsahu

SEVERNÍ OBCHVAT TRHOVÝCH SVINŮ, SILNICE II/156

AKTUÁLNÍ STAV

V březnu 2021 byla schválena změna č. 3 územního plánu města Trhové Sviny, která řešila umístění koridoru pro severní variantu obchvatu města. V roce 2022 probíhaly práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí pro tuto stavbu, která byla na počátku roku 2023 dokončena. V roce 2023 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. 26. dubna 2024 bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí a aktuálně se připravuje zadání dalšího stupně projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem záměru je vymístit tranzitní dopravu z centrální části města Trhové Sviny a zajistit tak jednak snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru vlivy silniční dopravy, jednak vytvořit podmínky pro zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného komfortu funkce komunikačního systému Jihočeského kraje. Pro tranzitní dopravu je záměr přímou náhradu trasy silnice II/156, která v současné době prochází centrální částí města přes úzké místo v Trocnovské ulici.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Záměrem je vybudování severního obchvatu města Trhové Sviny. Celková trasa obchvatu sestává ze tří úseků:
· úsek 1, propojující silnice II/156 a II/157 trasou severně města,
· meziúsek 1, procházející stávající trasou silnice II/157,
· úsek 2, propojující silnice II/157 a II/156 trasou východně města.

Úsek 1 se odpojuje ze stávající silnice II/156 na severním okraji zastavěného území místní části Otěvěk, poté pokračuje přes stykovou křižovatku s nově navrženou komunikací dvěma mírnými oblouky ke hřbitovu. Hřbitov obchází z vnější strany, čímž jej neoddělí od města. V další části trasa obchvatu se trasa vedením v obloucích vyhýbá zásahu do ložiska nerostných suroviny (cihlářské suroviny), a nově navrženou tříramennou okružní křižovatkou se napojuje na silnici II/157.
Meziúsek vede po peážovém (společném) úseku silnic II/156 a II/157 stávající trasou silnice II/157.
Úsek 2 vychází stykovou křižovatkou ze stávající silnice II/157 v prostoru před průmyslovým areálem A. Schmied, s.r.o., dále překračuje Farský potok pod hrází rybníka Brigádník a pokračuje pravostranným obloukem přes polní pozemky k silnici III/15428. Zde bude umístěna průsečná křižovatka. Trasa dále pokračuje polními pozemky k silnici II/156, na kterou se napojuje víceramennou okružní křižovatkou.

Návrhová kategorie obchvatu je S7,5/60, celková délka nově budovaných úseků (bez meziúseku) činí do 3,5 km.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
12/2018 není vyžadována 2024 2025 2025 2026 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 480 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3500 m
 • Počet křížení a křižovatek: 5
  • styková křižovatka s budoucí MK do Otěvěku
  • okružní křižovatka na silnici II/157
  • tříramenná styková křižovatka na silnici II/157
  • průsečná křižovatka se silnicí III/15428
  • okružní křižovatka s budoucí MK do Trhových Svinů
 • Počet mostů: 1
  • most přes Farský potok
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • MK Otěvěk
 • Zpracovatel SP: ATELIÉR DoPI, s. r. o. (2015)
 • Zpracovatel DUR: SAGASTA, s. r. o.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: