Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/157 OBCHVAT SRUBCE, ZANÁDRAŽKA - 6. ETAPA

VIDEA

AKTUÁLNÍ STAV

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla v září 2021 zamítnuta. S ohledem na to Jihočeský kraj zadal po analýze situace projektovou dokumentaci k takové úpravě dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí, která by eliminovala důvody, které vedly k zamítnutí žádosti. Úprava projektové dokumentace byla dokončena v říjnu 2022. V roce 2022 se pak Jihočeskému kraji podařilo zásadně posunout v přípravě stavby. Prvním zásadním krokem bylo uzavření smlouvy o výkupu domu, který bude v době stavby obchvatu touto stavbou zásadně zasažen, druhým stejně významným krokem bylo uzavření dohody s obcí Srubec o etapizaci výstavby, v rámci které bude Jihočeský kraj usilovat o to, aby byl Srubec napojen přímo na dálnici D3 s jejím zprovozněním nebo v nejbližších měsících po zprovoznění dálničního obchvatu. To umožní 1. etapa výstavby, která napojí Srubec přímo na MÚK Pohůrka přes Ledenickou ulici (tzv. 6. etapa zanádražní komunikace). Souběžně s tím poběží projektová příprava obchvatu a majetkoprávní vypořádání stavby obchvatu. O územní rozhodnutí pro obě stavby požádal kraj 16. 1. 2023. V květnu 2023 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro 6. etapu zanádražní komunikace a proběhlo veřejné projednání stavby obchvatu. Následně byla vznesena námitka podjatosti krajského úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, která byla v září 2023 MMR zamítnuta. Následně byla podána další námitka podjatosti proti krajskému úřadu, odboru životního prostředí i tato námitka byla zamítnuta. Předpoklad vydání územního rozhodnutí pro obchvat Srubce je v první polovině roku 2024. Pro 6. etapu zanádražní komunikace bylo vydáno stavebního povolení. V prosinci 2023 byla na okružní křižovatku MÚK Roudné provizorně napojena místní komunikace Do Mladého. Toto provizorní řešení do doby definitivní dostavby 6. etapy zanádražní komunikace ulehčí přetíženému viaduktu na Rudolfovské. Stavba tzv. srubeckého přivaděče (6. etapy) byla slavnostně zahájena dne 23. dubna 2024 a její dokončení se předpokládá v listopadu 2024.

GALERIE

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem přeložky je převedení tranzitní dopravy ze stávající Ledenické ulice, kde se po plánovaném zprovoznění navazujícího úseku dálnice D3 (Úsilné - Hodějovice, stavba 0310/I) očekává nárůst dopravní zátěže. Tento nárůst dopravy by na stávající Ledenické ulici vedené zastavěnou částí Srubce měl značný negativní dopad na bezpečnost silničního provozu a negativním způsobem by byly ovlivněny i životní podmínky obyvatel. Realizací stavby dojde k poklesu akustické i exhalační zátěže v okolí stávající II/157. Stavba bude sloužit jako přivaděč osobní a tranzitní dopravy ve východní části Českých Budějovic k nově budované dálnici D3 a je napojená na MÚK Pohůrka.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba se skládá z přeložky silnice II/156 (Zanádražní komunikace 6. etapa) v délce 759,21 m, která se napojuje na MÚK Pohůrka až po mimoúrovňovou křižovatku silnice II/156 se silnicí II/157 (stávající Ledenická ulice) a dále v délce 3382,31 m navazuje severní obchvat obce Srubce.  V předstihu bude postavena 1. část 6. etapy zanádražní komunikace, která připojí Ledenickou ulici na dálnici D3 v místě MÚK Pohůrka.

Přeložka II/156 (Zanádražní komunikace 6. etapa) - navržená jako směrově nerozdělaná silnice kategorie S 7,5 pro návrhovou rychlost 50 km/h. Před vjezdem na MÚK Pohůrka a před křižovatkou s ulici Do Mladého je silnice rozšířena o odbočovací pruh a dále v km 0,300 odbočovací pruh pro směr Dobrá Voda. Podél části trasy je navržena stezka pro pěší.

V upravené dokumentaci pro územní rozhodnutí je křižovatka s Ledenickou ulicí řešena jako mimoúrovňová, přičemž obchvat podchází Ledenickou ulici.

Obchvat obce Srubce - jedná se o novostavbu silnice II. třídy v celkové délce 3382,31 m návrhové kategorie S 7,5 pro návrhovou rychlost 90 km/h. Část mezi staničením km 0,695 - km 0,975 je součástí tunelu (v délce 280 m). Součástí stavby jsou i protihlukové zemní valy a stěny, zárubní zdi, předportály tunelu , lávka pro pěší překlenující obchvat, propustky, sjezdy a nástupní plocha integrovaného záchranného systému. Stavba zasáhne řadu inženýrských sítí a vyvolá nutnost jejich přeložek.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
03/2017 03/2018 2024 2025 2026 2026 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 963 692 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4142 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • mimoúrovňové křížení s ulicí Ledenická
  • křižovatka s MK
  • styková křižovatka na konci obchvatu se silnicí II/157
 • Počet mostů: 2
  • So 201 Lávka pro pěší - most o třech polích, železobetonová mostovka, založení spodní stavby hlubinné na vrtaných pilotách, délka přemostění 32,980 m.
  • SO 202 most na Ledenické
 • Protihlukové stěny: Protihlukové zemní valy a stěny
 • Opěrné zdi: Stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Přeložky a napojení polních cest
  • Napojení MK ulice Do Mladého, Jana Patočky, Luční, Příčná, Ledenická, K Pomníku, Dobrovodská
  • Stezka pro pěší
 • Zpracovatel SP: PUDIS, a. s.
 • Zpracovatel DUR: AF-CITYPLAN s.r.o., Praha, SAGASTA s.r.o., Praha
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • EG.D - přeložka NN a VN - smlouva ze dne 20. 3. 2020, cena 3684000,- Kč
 • EG.D - přeložka plynovodu - smlouva ze dne 27. 1. 2020, cena 5119331,- Kč
 • CETIN a.s. - smlouva zatím neuzavřena
Ke stažení
1_SITSV.pdf (724.57 KB)
04_CELKSIT.pdf (2.02 MB)