Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/157 OBCHVAT SRUBCE, ZANÁDRAŽKA - 6. ETAPA

VIDEA

AKTUÁLNÍ STAV

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla v září 2021 zamítnuta. S ohledem na to Jihočeský kraj zadal po analýze situace projektovou dokumentaci k takové úpravě dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí, která by eliminovala důvody, které vedly k zamítnutí žádosti. Úprava projektové dokumentace byla dokončena v říjnu 2022. V roce 2022 se pak Jihočeskému kraji podařilo zásadně posunout v přípravě stavby. Prvním zásadním krokem bylo uzavření smlouvy o výkupu domu, který bude v době stavby obchvatu touto stavbou zásadně zasažen, druhým stejně významným krokem bylo uzavření dohody s obcí Srubec o etapizaci výstavby, v rámci které bude Jihočeský kraj usilovat o to, aby byl Srubec napojen přímo na dálnici D3 s jejím zprovozněním nebo v nejbližších měsících po zprovoznění dálničního obchvatu. To umožní 1. etapa výstavby, která napojí Srubec přímo na MÚK Pohůrka přes Ledenickou ulici. Souběžně s tím poběží projektová příprava obchvatu a majetkoprávní vypořádání stavby obchvatu. O územní rozhodnutí pro obě etapy požádal kraj na konci roku 2022.

GALERIE

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Účelem přeložky je převedení tranzitní dopravy ze stávající Ledenické ulice, kde se po plánovaném zprovoznění navazujícího úseku dálnice D3 (Úsilné - Hodějovice, stavba 0310/I) očekává nárůst dopravní zátěže. Tento nárůst dopravy by na stávající Ledenické ulici vedené zastavěnou částí Srubce měl značný negativní dopad na bezpečnost silničního provozu a negativním způsobem by byly ovlivněny i životní podmínky obyvatel. Realizací stavby dojde k poklesu akustické i exhalační zátěže v okolí stávající II/157. Stavba bude sloužit jako přivaděč osobní a tranzitní dopravy ve východní části Českých Budějovic k nově budované dálnici D3 a je napojená na MÚK Pohůrka.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba se skládá z přeložky silnice II/156 (Zanádražní komunikace 6. etapa) v délce 759,21 m, která se napojuje na MÚK Pohůrka až po mimoúrovňovou křižovatku silnice II/156 se silnicí II/157 (stávající Ledenická ulice) a dále v délce 3382,31 m navazuje severní obchvat obce Srubce.  V předstihu bude postavena 1. část 6. etapy zanádražní komunikace, která připojí Ledenickou ulici na dálnici D3 v místě MÚK Pohůrka.

Přeložka II/156 (Zanádražní komunikace 6. etapa) - navržená jako směrově nerozdělaná silnice kategorie S 7,5 pro návrhovou rychlost 50 km/h. Před vjezdem na MÚK Pohůrka a před křižovatkou s ulici Do Mladého je silnice rozšířena o odbočovací pruh a dále v km 0,300 odbočovací pruh pro směr Dobrá Voda. Podél části trasy je navržena stezka pro pěší.

V upravené dokumentaci pro územní rozhodnutí je křižovatka s Ledenickou ulicí řešena jako mimoúrovňová, přičemž obchvat podchází Ledenickou ulici.

Obchvat obce Srubce - jedná se o novostavbu silnice II. třídy v celkové délce 3382,31 m návrhové kategorie S 7,5 pro návrhovou rychlost 90 km/h. Část mezi staničením km 0,695 - km 0,975 je součástí tunelu (v délce 280 m). Součástí stavby jsou i protihlukové zemní valy a stěny, zárubní zdi, předportály tunelu , lávka pro pěší překlenující obchvat, propustky, sjezdy a nástupní plocha integrovaného záchranného systému. Stavba zasáhne řadu inženýrských sítí a vyvolá nutnost jejich přeložek.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
03/2017 03/2018 03/2023 2024 2025 2026 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 963 692 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 4142 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • mimoúrovňové křížení s ulicí Ledenická
  • křižovatka s MK
  • styková křižovatka na konci obchvatu se silnicí II/157
 • Počet mostů: 2
  • So 201 Lávka pro pěší - most o třech polích, železobetonová mostovka, založení spodní stavby hlubinné na vrtaných pilotách, délka přemostění 32,980 m.
  • SO 202 most na Ledenické
 • Protihlukové stěny: Protihlukové zemní valy a stěny
 • Opěrné zdi: Stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Přeložky a napojení polních cest
  • Napojení MK ulice Do Mladého, Jana Patočky, Luční, Příčná, Ledenická, K Pomníku, Dobrovodská
  • Stezka pro pěší
 • Zpracovatel SP: PUDIS, a. s.
 • Zpracovatel DUR: AF-CITYPLAN s.r.o., Praha, SAGASTA s.r.o., Praha
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • EG.D - přeložka NN a VN - smlouva ze dne 20. 3. 2020, cena 3684000,- Kč
 • EG.D - přeložka plynovodu - smlouva ze dne 27. 1. 2020, cena 5119331,- Kč
 • CETIN a.s. - smlouva zatím neuzavřena
Ke stažení
1_SITSV.pdf (724.57 KB)
04_CELKSIT.pdf (2.02 MB)