Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/154, TŘEBOŇ

AKTUÁLNÍ STAV

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydal dne 15. 11. 2017 souhlasné závazné stanovisko k záměru "Přeložka silnice II/154, Třeboň" ve variantě 1. V odůvodnění závazného stanoviska se uvádí: "Na základě komplexního a podrobného posouzení 6 navržených variant je doporučena k realizaci varianta 1, tj. zachování stávajícího stavu, s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním a navazujícím prostoru. Ostatní varianty (a jejich podvarianty) nejsou vzhledem k identifikovaným významným negativním vlivům, zejména na lokality soustavy Natura 2000 proveditelné. Z dopravního hlediska je tato varianta kompromisní. Dopravu na silnici II/154 v průtahu Třeboní ponechává ve stávající trase a intenzitě (resp. trendu vývoje intenzit). V tomto ohledu umožňuje pouze dílčí organizační resp. stavební úpravy (např. posun trasy v profilu hráze rybníka Svět), které však mohou přinést dílčí pozitivní efekt v oblasti segregace motorové a nemotorové dopravy v rekreačně a historicky exponované oblasti hráze. Z ostatních hledisek tato varianta ponechává stávající uspořádání území."

Lze tedy uzavřít, že v rámci řízení EIA bylo posuzováno 5 variant přeložky a nulová varianta včetně dvou podvariant, po skončení řízení EIA bylo osloveno město Třeboň ke spolupráci na variantě 1, rekonstrukce stávajícího průtahu (2018). 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Primárním účelem záměru je vymístění tranzitní dopravy ze silnice II/154 v průtahu Třeboní (ulice Táboritská, Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská). V tomto ohledu je kritický zejména profil Světské hráze (hráze rybníka Svět), která přísluší do městské památkové rezervace Třeboň. Světská hráz bezprostředně navazuje na městské centrum a zámecký park, tedy historicky, turisticky i lázeňsky exponované oblasti. Zbytná tranzitující doprava (a z ní zejména těžká nákladní doprava) je v tomto prostoru v konfliktu s historickým, kulturním a klidovým charakterem prostoru i s významným pohybem pěších a nemotorové dopravy. Celé území navíc spadá do chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, která zahrnuje řadu dalších maloplošných chráněných území, ptačí oblast soustavy Natura 2000 a biosférickou rezervaci UNESCO.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je záměr řešen ve více variantách, které vstupují do posouzení vlivů na životní prostředí jako rovnocenné, bez dopravní či jiné preference některé z variant. Varianty jsou rozděleny do tří skupin, a to v závislosti na jejich umístění a vlastnostech:
- varianta "nulová", která představuje buď neprovedení záměru, tj. zachování stávajícího stavu, případně s dílčími stavebními a  organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním a navazujícím prostoru (varianta 1);
- varianty "odsunuté", umístěné mimo kontakt s městem Třeboň (varianta 2 včetně jejích podvariant); a
- varianty "přisunuté", umístěné v kontaktním území města Třeboň (varianty 3 až 6 včetně jejich podvariant).

Celková délka úpravy u jednotlivých variant:

- varianta 1: cca 1,6 km, z toho cca 0,9 km úprava ulic Táboritská, Svobody a Budovcova, cca 0,7 km úprava hráze (ul. Budovcova a Novohradská)
- varianta 2: cca 10 km
- varianty 3 - 6: cca 2 km.

Charakter záměru:

Varianta 1: Oprava/rekonstrukce stávajícího stavu.
Varianta 2: Novostavba.
Varianty 3 - 6: Novostavba.

Popis variant:

Varianta 1

Tato varianta představuje trasování silnice II/154 ve stávající stopě městem Třeboň, tj. ulicemi Táboritská, Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí tak jde: a] buď o neprovedení záměru, tj. zachování stávajícího stavebního uspořádání (tzv. čistá nulová varianta), b] nebo o realizaci dílčích stavebních a/nebo organizačních úprav stávajícího dopravního prostoru a navazujícího prostoru (tzv. aktivní nulová varianta). Součástí varianty je vyřešení pěších a cyklistických vazeb (sdružená stezka pro chodce a cyklisty, chodníky a také vytvoření nových přechodů pro chodce).

[Reference: Studie proveditelnosti dopravního řešení silnice II/154 v průtahu města Třeboň - vyřešení dopravně závadového místa na hrázi rybníka Svět, vedení pěších a cyklistů v souběhu se silnicí II/154 (Akiprojekt, s. r. o., 2016)]

Varianta 2

Tato varianta řeší vymístění tranzitní dopravy (zejména těžké nákladní dopravy) z průtahu Třeboní mimo kontakt s městem. Využívá skutečnosti, že dopravní propojení ve směru sever-jih je v současné době již realizováno po silnici I/24 mimo město Třeboň. Dopravu ze zdrojové/cílové oblasti Novohradska (a navazujících oblastí), tranzitující po silnici II/154 městem Třeboň, tedy tato varianta umožní převést na silnici I/24, která představuje existující a vyhovující dopravní spojení. Pro tento účel využívá úpravu tahu tvořeného silnicemi III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem (osada Jakule) a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na silnici II/103 a jejím prostřednictvím na silnici I/24. Úprava tahu spočívá v homogenizaci, odpovídající minimálním požadavkům na silnice II. třídy.
V prostoru Nové Vsi nad Lužnicí (osady Žofina Huť a Záblatí) se varianta 2 rozpadá na dvě podvarianty:
Variantu 2a která se po severním obchvatu Žofiny Huti připojuje zpět do trasy stávající silnice a
Variantu 2b která po severním obchvatu Žofiny Huti pokračuje jako jižní obchvat Záblatí.

[Reference: Studie proveditelnosti propojení silnice II/154 a I/24 (Pragoprojekt, a. s., 2012); Studie proveditelnosti propojení silnice II/154 a I/24 - variantní řešení obchvatu Žofiny Huti (Ing. Martin Jáchym, 2014)]

Varianta 3

Tato varianta představuje úplnou trasu obchvatu Třeboně v prostoru severovýchodně a jihovýchodně centra města. Vychází ze silnice I/34 severně Třeboně a propojuje prostor mezi silnicí I/34, ul. Dukelskou a silnici II/154 (ul. Novohradskou) jižně Třeboně. Trasa varianty je tvořena dvěma podvariantami: Variantou 3a která je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou; trasa obchvatu respektuje trasu železniční trati č. 226 (Veselí nad Lužnicí - Třeboň - České Velenice) ke které se přimyká jihozápadně a Variantou 3b která je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154 jižně Třeboně.

[Reference: Přeložka silnice II/154 a II/155 u města Třeboň, technická studie (Mott MacDonald Praha spol. s r. o., 2005)]

Varianta 4

Tato varianta je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154 jižně Třeboně. Stopově v zásadě odpovídá výše popsané podvariantě 3b.

[Reference: Přeložka silnice II/154 Třeboň, 1. etapa, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (Pragoprojekt, a. s., 2011)]

Varianta 5

Tato varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou. Na rozdíl od výše popsané podvarianty 3a je umístěna dále od města a k železniční trati č. 226 se přimyká severovýchodně.

[Reference: Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku přeložky silnice II/154 v úseku Dukelské ulice - napojení na silnici I/34 (ZESA spol. s r. o., 2012)]

Varianta 6

Tato varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou. Prochází stopou železniční trati č. 226, kterou odsouvá severovýchodně.

[Reference: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa (Ing. Martin Jáchym, 2013)]

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
02/2015 závazné stanovisko 11/2017

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2000 m
 • Počet křížení a křižovatek:
 • Počet mostů:
 • Protihlukové stěny:
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: Mott MacDonald Praha spol. s r. o., (2005), Pragoprojekt, a. s., (2011), Pragoprojekt, a. s., (2012), ZESA spol. s r. o., (2012), Ing. Martin Jáchym, (2013), Ing. Martin Jáchym, (2014), Akiprojekt, s. r. o., (2016)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: