PŘELOŽKA SILNICE II/154, TŘEBOŇ

AKTUÁLNÍ STAV

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydal dne 15. 11. 2017 souhlasné závazné stanovisko k záměru "Přeložka silnice II/154, Třeboň" ve variantě 1. V odůvodnění závazného stanoviska se uvádí: "Na základě komplexního a podrobného posouzení 6 navržených variant je doporučena k realizaci varianta 1, tj. zachování stávajícího stavu, s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním a navazujícím prostoru. Ostatní varianty (a jejich podvarianty) nejsou vzhledem k identifikovaným významným negativním vlivům, zejména na lokality soustavy Natura 2000 proveditelné. Z dopravního hlediska je tato varianta kompromisní. Dopravu na silnici II/154 v průtahu Třeboní ponechává ve stávající trase a intenzitě (resp. trendu vývoje intenzit). V tomto ohledu umožňuje pouze dílčí organizační resp. stavební úpravy (např. posun trasy v profilu hráze rybníka Svět), které však mohou přinést dílčí pozitivní efekt v oblasti segregace motorové a nemotorové dopravy v rekreačně a historicky exponované oblasti hráze. Z ostatních hledisek tato varianta ponechává stávající uspořádání území."

Lze tedy uzavřít, že v rámci řízení EIA bylo posuzováno 5 variant přeložky a nulová varianta včetně dvou podvariant, po skončení řízení EIA bylo osloveno město Třeboň ke spolupráci na variantě 1, rekonstrukce stávajícího průtahu (2018), kterou odmítlo. Jihočeský kraj souhlasí, že rekonstrukce průtahu není správným dopravním řešením a bude s městem Třeboň  pokračovat v hledání nové varianty přeložky silnice II/154 mimo stávající stopu v průtahu města. Časový odhad další projektové přípravy bude doplněn až po projednání dalšího postupu s městem Třeboň.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Primárním účelem záměru je vymístění tranzitní dopravy ze silnice II/154 v průtahu Třeboní (ulice Táboritská, Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská). V tomto ohledu je kritický zejména profil Světské hráze (hráze rybníka Svět), která přísluší do městské památkové rezervace Třeboň. Světská hráz bezprostředně navazuje na městské centrum a zámecký park, tedy historicky, turisticky i lázeňsky exponované oblasti. Zbytná tranzitující doprava (a z ní zejména těžká nákladní doprava) je v tomto prostoru v konfliktu s historickým, kulturním a klidovým charakterem prostoru i s významným pohybem pěších a nemotorové dopravy. Celé území navíc spadá do chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, která zahrnuje řadu dalších maloplošných chráněných území, ptačí oblast soustavy Natura 2000 a biosférickou rezervaci UNESCO.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je záměr řešen ve více variantách, které vstupují do posouzení vlivů na životní prostředí jako rovnocenné, bez dopravní či jiné preference některé z variant. Varianty jsou rozděleny do tří skupin, a to v závislosti na jejich umístění a vlastnostech:
- varianta "nulová", která představuje buď neprovedení záměru, tj. zachování stávajícího stavu, případně s dílčími stavebními a  organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním a navazujícím prostoru (varianta 1);
- varianty "odsunuté", umístěné mimo kontakt s městem Třeboň (varianta 2 včetně jejích podvariant); a
- varianty "přisunuté", umístěné v kontaktním území města Třeboň (varianty 3 až 6 včetně jejich podvariant).

Celková délka úpravy u jednotlivých variant:

- varianta 1: cca 1,6 km, z toho cca 0,9 km úprava ulic Táboritská, Svobody a Budovcova, cca 0,7 km úprava hráze (ul. Budovcova a Novohradská)
- varianta 2: cca 10 km
- varianty 3 - 6: cca 2 km.

Charakter záměru:

Varianta 1: Oprava/rekonstrukce stávajícího stavu.
Varianta 2: Novostavba.
Varianty 3 - 6: Novostavba.

Popis variant:

Varianta 1

Tato varianta představuje trasování silnice II/154 ve stávající stopě městem Třeboň, tj. ulicemi Táboritská, Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí tak jde: a] buď o neprovedení záměru, tj. zachování stávajícího stavebního uspořádání (tzv. čistá nulová varianta), b] nebo o realizaci dílčích stavebních a/nebo organizačních úprav stávajícího dopravního prostoru a navazujícího prostoru (tzv. aktivní nulová varianta). Součástí varianty je vyřešení pěších a cyklistických vazeb (sdružená stezka pro chodce a cyklisty, chodníky a také vytvoření nových přechodů pro chodce).

[Reference: Studie proveditelnosti dopravního řešení silnice II/154 v průtahu města Třeboň - vyřešení dopravně závadového místa na hrázi rybníka Svět, vedení pěších a cyklistů v souběhu se silnicí II/154 (Akiprojekt, s. r. o., 2016)]

Varianta 2

Tato varianta řeší vymístění tranzitní dopravy (zejména těžké nákladní dopravy) z průtahu Třeboní mimo kontakt s městem. Využívá skutečnosti, že dopravní propojení ve směru sever-jih je v současné době již realizováno po silnici I/24 mimo město Třeboň. Dopravu ze zdrojové/cílové oblasti Novohradska (a navazujících oblastí), tranzitující po silnici II/154 městem Třeboň, tedy tato varianta umožní převést na silnici I/24, která představuje existující a vyhovující dopravní spojení. Pro tento účel využívá úpravu tahu tvořeného silnicemi III/15425, III/15014 a III/15010 mezi Byňovem (osada Jakule) a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na silnici II/103 a jejím prostřednictvím na silnici I/24. Úprava tahu spočívá v homogenizaci, odpovídající minimálním požadavkům na silnice II. třídy.
V prostoru Nové Vsi nad Lužnicí (osady Žofina Huť a Záblatí) se varianta 2 rozpadá na dvě podvarianty:
Variantu 2a která se po severním obchvatu Žofiny Huti připojuje zpět do trasy stávající silnice a
Variantu 2b která po severním obchvatu Žofiny Huti pokračuje jako jižní obchvat Záblatí.

[Reference: Studie proveditelnosti propojení silnice II/154 a I/24 (Pragoprojekt, a. s., 2012); Studie proveditelnosti propojení silnice II/154 a I/24 - variantní řešení obchvatu Žofiny Huti (Ing. Martin Jáchym, 2014)]

Varianta 3

Tato varianta představuje úplnou trasu obchvatu Třeboně v prostoru severovýchodně a jihovýchodně centra města. Vychází ze silnice I/34 severně Třeboně a propojuje prostor mezi silnicí I/34, ul. Dukelskou a silnici II/154 (ul. Novohradskou) jižně Třeboně. Trasa varianty je tvořena dvěma podvariantami: Variantou 3a která je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou; trasa obchvatu respektuje trasu železniční trati č. 226 (Veselí nad Lužnicí - Třeboň - České Velenice) ke které se přimyká jihozápadně a Variantou 3b která je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154 jižně Třeboně.

[Reference: Přeložka silnice II/154 a II/155 u města Třeboň, technická studie (Mott MacDonald Praha spol. s r. o., 2005)]

Varianta 4

Tato varianta je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154 jižně Třeboně. Stopově v zásadě odpovídá výše popsané podvariantě 3b.

[Reference: Přeložka silnice II/154 Třeboň, 1. etapa, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (Pragoprojekt, a. s., 2011)]

Varianta 5

Tato varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou. Na rozdíl od výše popsané podvarianty 3a je umístěna dále od města a k železniční trati č. 226 se přimyká severovýchodně.

[Reference: Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku přeložky silnice II/154 v úseku Dukelské ulice - napojení na silnici I/34 (ZESA spol. s r. o., 2012)]

Varianta 6

Tato varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou. Prochází stopou železniční trati č. 226, kterou odsouvá severovýchodně.

[Reference: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa (Ing. Martin Jáchym, 2013)]

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
02/2015 závazné stanovisko 11/2017

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2000 m
 • Počet křížení a křižovatek:
 • Počet mostů:
 • Protihlukové stěny:
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: Mott MacDonald Praha spol. s r. o., (2005), Pragoprojekt, a. s., (2011), Pragoprojekt, a. s., (2012), ZESA spol. s r. o., (2012), Ing. Martin Jáchym, (2013), Ing. Martin Jáchym, (2014), Akiprojekt, s. r. o., (2016)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: