Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/137 V ÚSEKU I/3- SLAPY

AKTUÁLNÍ STAV

V současné době je dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a bylo požádáno o vydání třech stavebních povolení. Všechna tři stavební povolení jsou vydaná. Jihočeský kraj také zadal v roce 2022 zpracování geometrických plánů a pro oddělené pozemky nechal zpracovat znalecké posudky, v květnu 2022 jsme zahájili výkup pozemků pro stavbu. Kromě jednoho vlastníka se podařilo všechny pozemky vykoupit. Nyní probíhá vyvlastňovací řízení. Tento vlastník se dále odvolal do dvou ze třech vydaných stavebních povolení.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 93 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Silnice II/137 v současné době prochází centrem města Tábor. Tranzitní a nákladní doprava na této komunikaci značně zatěžuje  a zhoršuje kvalitu života místních obyvatel - hluk, prašnost, bezpečnost apod. Jejím přeložením dojde k odlehčení tranzitní a těžké nákladní dopravy. Trasa silnice II/137 prochází volnou krajinou s menšími územními sídly.  

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 3,650 km. Začátek stavby je umístěn v Táboře v blízkosti stávající silnice I/3 u obchodního centra Tesco, odkud je trasa vedena západním směrem. Přeložka II/137 je vedena okrajovými částmi města Tábor, ale samotná trasa je vedena mimo zastavěná území. Konec stavby je umístěn v úseku mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Silnice je navržena v kategorii S9,5/80 a bude vybudována jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace. Součástí přeložky  jsou čtyři mostní objekty, které zajistí přemostění řeky Lužnice a vodoteče a dále nadjezd na silnici III/1372 a lávku pro cyklostezku a inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že trasa přeložky se kříží s železniční tratí Tábor - Bechyně, bude součástí projektu i železniční most přes silnici II/137 včetně úprav železničního spodku a svršku. V rámci projektu budou řešeny přeložky místních komunikací a polních cest, inženýrských sítí. 

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2007 není vyžadována 10/2018 2023 2024 2025 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 865 150 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3650 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
  • km 0,00 okružní křižovatka silnice II/137
  • km 0,755 křížení s polní cestou
  • km 1,600 křížení s polní cestou
  • km 2,790 křížení se stezkou pro pěší
  • SO 112 Propojovací rampa v km 2,935 napojení silnice III/1372
 • Počet mostů: 4
  • SO 201 Most přes Lužnici - most obloukové konstrukce s navazující estakádou, celkem o 8 polích s horní mostovkou. Most je založen hlubinně na pilotách, jedna opěra je založena plošně. Délka přemostění 271,16 m a na mostě je navržen chodník šířky 2,5 m.
  • SO 202 Most přes vodoteč v km 1,972 - klenbová konstrukce o 2 polích, založen hlubinně na pilotách. Délka přemostění 27,3 m.
  • SO 221 Lávka pro cyklostezku a IS v km 3,105 - kolmý, obloukový přímopojížděný most pro pěší a cyklisty s horní mostovkou, založení plošné, délka přemostění 30,8 m. Most bude sloužit také k převedení přeložky inženýrských sítí.
  • SO 222 Nadjezd na sil. III/1372 v km 3,114 - novostavba mostu přes sil. II/137, obloukový s horní mostovkou, založení plošné, délka přemostění 30,80 m.
 • Protihlukové stěny: stavba neobsahuje
 • Opěrné zdi: stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • SO 151 Přeložka místní komunikace v km 0,220
  • SO 152 Přeložky polních cest v km 0,755
  • SO 153 Přeložka polní cesty v km 1,135 - 1,550 (vpravo)
  • SO 155 Přeložka polní cesty v km 1,600
  • SO 155 Přeložka stezky pro pěší v km 2,790
  • SO 156 Přeložka stezky pro pěší a cyklisty v km 3,100
  • SO 157 Stezka pro pěší a cyklisty Tesco - Buriánkův Dvůr
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: NOVÁK PARTNER s.r.o.
 • Zpracovatel DSP: SAGASTA s.r.o.
 • Zpracovatel PDPS: SAGASTA s.r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • E.GD - Přeložka VN a NN smlouva ze dne 28. 1. 2013, cena 1 966 087 Kč
 • ČD Telematika - přeložka kabelu - smlouva zatím neuzavřena
 • CETIN a.s. - Přeložka kabelů v km 0,334 - 0,760 a v km 3,080 smlouva zatím neuzavřena