Přejít k hlavnímu obsahu

PŘELOŽKA SILNICE II/137, MĚŠICE – ČEKANICE, 2.ETAPA

AKTUÁLNÍ STAV

V roce 2023 a 2024 probíhaly projekční práce na studii proveditelnosti stavby. Následovat bude zpracování oznámení EIA. Na podkladu studie proveditelnosti bylo město Tábor požádáno o změnu územního plánu města.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu pozemní komunikace, která odvede tranzitní dopravu z historického centra města Tábor a zajistí tak snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru, která vzniká v důsledku silniční dopravy a dále vytvoří podmínky pro kapacitní, bezpečné a komfortní spojení Mladovožicka a města Tábor.  Součástí projektových prací je také napojení silnice II/137 na MÚK silnice I/19 na D3, Měšice a jeho přestavba na východní i západní straně MÚK a krátká přeložka silnice II/137 na východní straně MÚK D3 a I/19. Měšice. Účelem studie proveditelnosti je nalezení vhodné trasy přeložky silnice II/137, která bude navazovat na 1. etapu, bude napojovat na silnici I/19 a vracet se na stávající trasu mezi Hlinicemi a Zálužím. Dále bude zohledňovat dopravní vazby v území, respektovat v maximální možné míře aspekty životního prostředí a bude splňovat aktuální technické předpisy pro projektování pozemních komunikací.

Primárním cílem studie je návrh koridoru pro novou přeložku. Studie se dále zabývá jednotlivými technickými otázkami, jako je např. křížení vedlejších komunikací, výstavba mostů apod.

Při hodnocení jednotlivých variant je posuzován mj. vliv na životní prostředí a dále hledisko dopravní, stavebně-technické a ekonomické.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Přeložku silnice II/137 lze v rámci řešené stavby rozdělit do dvou úseků. Prvním je úsek od Vožické ulice k silnici I/19. Délka tohoto prvního úseku je 1,245 km. Druhým úsekem je část mezi D3 a napojením na stávající silnici II/137 mezi Hlinicí a Záluží. Délka tohoto úseku je 0,964 km. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/90. Před napojením na okružní křižovatky se předpokládá snížení dovolené i dosahované rychlosti. Na silnici I/19 je navržen průpletový úsek ve směru OK2 → D3. V opačném směru je v souladu se závěry dřívější studie provedeno ukončení pravého připojovacího pruhu a následně začátek pravého odbočovacího pruhu. Stavebně však předpokládáme provedení, který v případě přehodnocení umožní vyznačení průpletového úseku. Předmětem stavby je rovněž napojení na silnici III/00346 ve stávající křižovatce s Družstevní ulici. V trase přeložky silnice II/137 bude nezbytné vybudovat několik nových mostních objektů. Jsou navrženy pro zajištění migrace zvěře a pro mimoúrovňové překonání účelové komunikace.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2024 2025 2027 2028 2028 2030

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 600 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2209 m
 • Počet křížení a křižovatek: 4
  • okružní křižovatka č. 1 - napojení stávající silnice II/137 na ZÚ
  • okružní křižovatka č. 2 - křižovatka se silnicí I/19 západ - spirálovitá okružní křižovatka s bypassem
  • okružní křižovatka č. 3 - křižovatka se silnicí I/19 východ - jednopruhová okružní křižovatka D=50 m s bypassem
  • okružní křižovatka č. 4 - křižovatka s II/137 na KÚ
 • Počet mostů: 2
  • most v km 0,27 - migrační most
  • most v km 1,141, který bude sloužit k migraci zvěře a současně umožní překonání účelové komunikace
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice I/19
  • silnice III/00346
  • místní a účelové komunikace
 • Zpracovatel SP: Blahoprojekt s. r. o.
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Ke stažení