Přejít k hlavnímu obsahu

JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (KM 0,000 - KM 2,706), OKR. ČB - I. ETAPA

VIDEA

AKTUÁLNÍ STAV

Po dokončení prací v místě budoucí okružní křižovatky se silnicí III/00354 (mezi Včelnou a Rožnovem) na  přeložkách sítí a po vybudování provizorní železniční tratě ve směru na Dolní Dvořiště a Volary, byly v roce 2021 dokončeny práce také na provizorní komunikaci pro pěší a cyklisty pod Včelnou. Sdružení firem COLAS CZ a.s. a FIRESTA Fišer a.s. také provedlo práce pro založení mostních objektů pro železniční mosty a cyklistické lávky, v tomto uzlu a na mostní podpěry u Roudného byly umístěny všechny tři železniční mosty  a dvě lávky pro pěší a cyklisty.  V roce 2022 byla také postavena nová velká okružní křižovatka na silnici I. třídy u Boršova nad Vltavou, která připojí Jižní tangentu a umožní nájezd na dálnici D3.  Původně bylo v projektu naplánováno, že se bude stavět po polovinách a doprava bude vedena po stávající silnici -  v době napojování na silnici I. třídy by však provoz musel být řízen na semafory, což by znamenalo  po dobu mnoha týdnů obrovské kolony. Z toho důvodu schválila rada kraje v únoru 2022 změnu projektu, která umožnila, že byl na silnici I. třídy nejdříve postaven bypass pro plnohodnotné převedení dopravy a stavba okružní křižovatky dopravu prakticky neovlivnila. Toto řešení také umožnilo rychleji křižovatku dostavět.  V první polovině roku 2023 proběhly dokončovací práce ve volné trase silnice na samotném tělese Jižní tangenty směrem k Roudnému. Stavba Jižní tangenty byla uvedena do provozu v polovině roku 2023, tedy přesně podle plánu.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba I. etapy Jižní tangenty zajistí kapacitu, bezpečnost a přiměřený komfort funkce komunikačního systému Jihočeského kraje, města České Budějovice a jeho okolí, a to zejména ve vazbě na připravovanou dálnici D3. Účelem je napojení dálnice D3 - MÚK Roudné na komunikační síť.
I. etapa propojuje dálniční křižovatku Roudné se stávající silnicí I/3 (budoucí silnice II/603) v prostoru Boršova nad Vltavou. Zajišťuje tak i napojení budoucího veřejného mezinárodního letiště České Budějovice na nadřazenou komunikační síť.
Vybudováním Jižní tangenty dojde k výraznému snížení intenzity dopravy v intravilánu města České Budějovice.

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jižní tangenta začíná okružní křižovatkou na silnici I/3. Dále pokračuje východním směrem k budoucí dálnici D3, křížení s komunikací III/00354 je okružní křižovatkou eliptického tvaru a podchází železniční trať, dále  podchází železniční trať do Dolního Dvořiště a vyúsťuje v mimoúrovňovém křížení Roudné na D3. Délka přeložky je 2,706 km, celá trasa je navržena jako dvoupruhová komunikace II. třídy v návrhové kategorii S 11,5 s návrhovou rychlostí 70 km/h. Stavba obsahuje kromě přeložky komunikace, okružních křižovatek a železničních mostů také rozšíření a přeložky místních komunikací, inženýrských sítí, výstavbu protihlukových opatření, vybudování cyklostezky a vegetační úpravy.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
09/2013 nebyla vyžadována 01/2017 08/2019 - ODSH MM ČB, 07/2019 - KÚ ODSH, 07/2019 - OŽP MM ČB, 12/2019 - DÚ Plzeň 08/2020 03/2021 06/2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: dokončen
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 1 097 859 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2706 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
  • Okružní křižovatka na I/3 v km 0,000 přeložky silnice II/143
  • Okružní křižovatka (6 ramen) se silnicí III/00354 v km 1,200 silnice II/143
 • Počet mostů: 6
  • SO 201 Most přes polní cestu a vodoteč - most o jednom poli, nosná konstrukce je monolitická, dodatečně předpjatá deska, založení mostu na pilotách, délka přemostění 17 m.
  • SO 202 Železniční most přes kruhový objezd č. 1 - železniční most kolmý, ocelový s hlavními nosníky s dolní mostovkou, most o jednom poli, založení hlubinné. Délka přemostění 17,4 m.
  • SO 203 Železniční most přes kruhový objezd č. 2 - železniční most kolmý, ocelový s hlavními nosníky s dolní mostovkou, most o jednom poli, založení hlubinné. Délka přemostění 17,4 m.
  • SO 204 Železniční most přes II/143 - železniční most kolmý, ocelový s hlavními nosníky s dolní mostovkou, most o jednom poli, založení hlubinné. Délka přemostění 25,8 m.
  • SO 205 Lávka pro cyklisty a pěší č. 1 - most o jednom poli, nosná konstrukce ocelová příhradová s dolní mostovkou, založení mostu je plošné na blocích z vyztužené zeminy. Délka přemostění 24,5m.
  • SO 206 Lávka pro cyklisty a pěší č. 2 - most o jednom poli, nosná konstrukce ocelová příhradová s dolní mostovkou, založení mostu je plošné na blocích z vyztužené zeminy. Délka přemostění 24,5m.
 • Protihlukové stěny: protihlukové stěny o délce 291 m.
 • Opěrné zdi: stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Úprava MK Boršov nad Vltavou v délce 267 m
  • Úprava MK Včelná v délce 185 m
  • Přeložka polní cesty u I/3 v délce 283,69m
  • Přístupová komunikace v km 0,770 vpravo v délce 121,95 m
  • Úpravy sjezdů v km 2,480; v km 2,600 vlevo; v km 0,055 vpravo, km 0,105 vlevo, v km 0,120 vpravo, v km 0,530 vpravo i vlevo; v km 1,980 a sjezd U Krbů
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice
 • Zpracovatel DSP: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice
 • Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér České Budějovice
Přeložky inženýrských sítí
 • ČD Telematika - smlouva ze dne 23. 10. 2020, cena 553 015,- Kč
 • JVS - Smlouva o přeložce vodovodu a katodové ochraně vodovodu DN 1000 z 01/2019
 • EG.D - plynovod - smlouva z 02/2020, dodatek č. 1 z 04/2021, cena 18 539 420,- Kč
 • CETIN - síť telekomunikační infrastruktury, smlouva z 11/2018, cena 1 324 336,- Kč
 • EG.D - kabely NN a VN, smlouva z 11/2015, cena 323 093,- Kč
Ke stažení