Přejít k hlavnímu obsahu

JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, II. ETAPA

AKTUÁLNÍ STAV

Po skončení řízení EIA vydáním kladného závazného stanoviska v roce 2016 byla v roce 2017 podána žaloba proti umístění koridoru záměru této dopravní stavby v ZÚR Jihočeského kraje, v lednu 2020 nabyl právní moci rozsudek NSS, kterým byla žaloba zamítnuta. Vzhledem k tomu, že závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí uložilo Jihočeskému kraji  za úkol prověření celé řady podmínek, byla v roce 2021 zadána Jihočeským kraje studie,  jejímž cílem bylo zaměřit se zejména na zapracování takto stanovených podmínek. Mezi nimi lze zmínit např.:

- projektování silnice v šířkovém uspořádání S 7,5 a nikoliv S 9,5 (tj. ověřit šířkové uspořádání silnice), a to nejen ve vztahu k ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ale i v zájmu omezení zásahu do životního prostředí;

- v dohodě se zástupci příslušných obcí, popřípadě dalšími subjekty určenými z úrovně příslušných obcí, zajistit prostupnost území (např. pěší cesty, cyklotrasy) a přístupnost k pozemkům (k zachování možnosti jejich obhospodařování, resp. využívání);

spojit 3 nebo 4 mostní objekty (v km 3,325, km 3,650, km 3,850, km 3,950) v údolní nivě řeky Malše do jedné rozsáhlejší estakády kapacitně odpovídající řešení migrační průchodnosti na budoucí dálnici D3 (migrační objekt č. 1 v km 3,325 se doporučuje ponechat zvlášť);

- navrhnout jiné řešení pro seskupení migračních objektů (v km 5,475, km 5,590, km 5,725, km 5,845), přičemž řešení by mělo zahrnovat prioritně větší most o šířce alespoň 30 m, místo dvou objektů v km 5,475 a km 5,590; atp.

Tato studie byla dokončena a odevzdána. Na konci roku 2022 proběhl výběr projektanta pro pokračování v projektových pracích vyhotovením dokumentace pro společné povolení. Projektové práce budou probíhat dva roky a v roce 2025 bychom chtěli mít vydáno společné povolení pro stavbu, s jejímž zahájením se počítá v roce 2026.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba II. etapy Jižní tangenty je připravována za účelem zajištění kapacity, bezpečnosti a přiměřeného komfortu funkce komunikačního systému Jihočeského kraje, města České Budějovice a jeho okolí, a to zejména ve vazbě na připravovanou dálnici D3. Je součástí (dílčí etapou) tzv. Jižní tangenty České Budějovice, jejímž účelem je napojení dálnice D3 (křižovatka Roudné) na komunikační síť:
I. etapa propojuje dálniční křižovatku Roudné se stávající silnicí I/3 (budoucí silnice II/603) v prostoru Boršova nad Vltavou. Zajišťuje tak i napojení budoucího veřejného mezinárodního letiště České Budějovice na nadřazenou komunikační síť. Tato I. etapa je v současné době již ve výstavbě.
Představovaná II. etapa propojuje dálniční křižovatku Roudné se stávající silnicí II/156 v prostoru Nové Vsi. Zajišťuje tak návaznost ve směru na Nové Hrady a dále do Rakouska.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Začátek trasy II. etapy je v okružní křižovatce (která je součástí MÚK Roudné), v km 2,930. Křížení řeky Malše, jejího záplavového území a regionálního biocentra je zabezpečeno mostní estakádou délky 250 m, násypovým tělesem a protipovodňovými mosty. V místě křížení koryta Malše a přilehlého záplavového území se koridor a trasa v něm stáčí dvěma směrovými stejnosměrnými oblouky s mezipřímým úsekem délky 645 m o poloměrech 425 m a 500 m do trasy stávající silnice III/15523 a je vedena po jižním okraji regionálního biocentra Panský les. Od km 5,5 do km cca 7,5 je trasa vedena dvěma protisměrnými oblouky o poloměrech 975 m a 550 m volným územím po zemědělských pozemcích a směřuje mezi obce Borovnice a Nová Ves, kde kříží Zborovský potok a až do místa napojení na silnici II/156 je vedena okrajovou částí lesního komplexu. V místě křížení Zborovského potoka v km 7,085 je trasa vedena v koridoru ZÚR mezi dvěma lokalitami s rekreačními objekty. Napojení na silnici II/156 ve směru na Trhové Sviny je řešeno směrovým obloukem o poloměru 550 m do přímé trasy stávající silnice. Podélný profil vychází z konfigurace terénu (převýšení terénu je až 61 m), koryta řeky Malše s vymezeným záplavovým územím a z nivelety stávající silnice II/156. Výškový průběh nivelety je přizpůsoben terénu tak, aby bylo možné komunikaci odvodnit.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
02/2015 závazné stanovisko 10/2016 2023 2025 2026 2026 2029

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 940 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 5520 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • křižovatky se silnicí III/15523
  • křižovatka s místní komunikací
  • křižovatka se silnicí II/156
 • Počet mostů: 14
  • most na místní komunikaci v km 3,210
  • most přes potok v km 3,325
  • most přes údolí Malše a biokoridor v km 3,650
  • protipovodňový most přes inundaci řeky Malše v km 3,850
  • protipovodňový most přes inundaci řeky Malše v km 3,950
  • most přes polní cestu v km 4,348
  • most přes silnici III/15523 v km 4,720
  • most přes přeložku polní cesty v km 5,475
  • podchod pro zvěř v km 5,590
  • most přes potok v km 5,725
  • most přes potok v km 5,845
  • nadjezd na místní komunikaci v km 6,665
  • most přes Zborovský potok v km 7,085
  • most přes polní cestu v km 7,715
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • přeložka místní komunikace v km 3,210
  • přeložka silnice III/15523
  • přeložka polní cesty v km 5,475
  • úprava místní komunikace v km 6,665
  • přeložka lesních cest v km 7,715
  • přeložka silnice II/156 v km 7,965
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o. (2012)
 • Zpracovatel DUR: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zpracovatel DSP: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a. s.
Ke stažení
vizualizace (1.38 MB)