Přejít k hlavnímu obsahu

I/34 LIŠOV–VRANÍN

AKTUÁLNÍ STAV

Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 2. 2. 2023.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba je součástí silnice I/34 vedené v ose České Budějovice–Třeboň–Jindřichův Hradec–Pelhřimov– Humpolec, kde kříží dálnici D1. Je po ní současně vedena mezinárodní silnice E49, která z  Třeboně odbočuje ke hraničnímu přechodu Halámky směrem do Rakouska a do Vídně, a E551, směřující dále přes Humpolec na Havlíčkův Brod.

Současná silnice I/34 v  řešeném úseku a  dále k  Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a  Štěpánovicemi a  mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i  výškově nevhodně zvlněná. Stavba kromě zlepšení tohoto stavu také umožní oddělení dálkové a místní obslužné dopravy. Dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Trasa přeložky silnice I/34 je novostavbou a  prochází jižně od města Lišov a  následně severně od obce Štěpánovice v  blízkosti zahrad. Stavba se nachází mimo zastavěná území okolních obcí. Za koncem úpravy silnice I/34 následuje zástavba osady Vranín. Celková délka přeložky je 9510 metrů a postavena bude v kategorii S 11,5/80.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
04/2017 Ano 01/2019 Předpoklad 2022 Předpoklad 2022 Předpoklad 2022 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 543 515 930 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 9510 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 9
  • na silnici I/34: 4
  • nad silnicí I/34: 3
  • na větvích MÚK: 2
 • Protihlukové stěny: 2
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II. tříd: 3 (délka: 1544 m)
  • silnice III. tříd: 3 (délka: 514 m)
  • místní komun.: 3 (délka: 610 m)
  • polní a lesní cesty: 10 (10 288 m)
  • provizorní komun.: 6 (d.: 1228 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Zpracovatel DSP: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Zpracovatel PDPS: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 7
 • objekty elektro: 10
 • přeložka plynovodu: 3