Přejít k hlavnímu obsahu

I/20 PROTIVÍN – VODŇANY, USPOŘÁDÁNÍ 2+1

AKTUÁLNÍ STAV

KÚ JčK vydal dne 8. 2. 2022  územní rozhodnutí, které 12. 3. 2022 nabylo právní moci. Pokyn k zahájení prací na DSP byl vydán v 09/2022 a v polovině 02/2023 byl dokončen koncept DSP. Čistopis DSP byl dokončen začátkem 12/2023

Jihočeský kraj s cílem urychlení projektové přípravy záměru zkapacitnění silnice I/20 v úseku Písek - Vodňany přestavbou do nové kategorie silnice I. tř.  a odstranění havarijního stavu nadjezdu nad železnicí Plzeň – České Budějovice na území města Protivín  vyčlenil koridor D89/20 pro tuto stavbu z 4. rozsáhlé aktualizace ZÚR JčK do 8. aktualizace ZÚR JčK jako prioritní záměr, pro který je nezbytně nutné zrychlit proces projednávání. 

Koridor pro tuto stavbu byl zařazen do 8. aktualizace ZÚR JčK, která nabyla platnosti dne 5. 10. 2021.

Jihočeský kraj dále v rámci přípravy bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem stavby „I/20 Protivín–Vodňany, uspořádání 2+1“ je zvýšení kapacity stávající směrově nerozdělené komunikace. Rozšířením stávající silnice I/20 přispěje ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti silničního provozu, jelikož na frekventované komunikaci usnadní předjíždění pomalejších vozidel. Připravovaný projekt je jednou ze čtyř etap plánovaného rozšíření silnice I/20 v  úseku Písek–Pištín na šířkové uspořádání 2+1.

Po dokončení stavby dálnice D4 mezi Prahou a Pískem se silnice I/20 stane ještě více atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi, resp. trasami dále směrem na Rakousko. To vše za situace, že ještě nebude dokončena středočeská část dálnice D3.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Modernizace silnice I/20 se týká úseku od křižovatky se silnicí III/1404 v  Protivíně do křižovatky se silnicí II/141 ve Vodňanech. Přestavba v délce 6650 m předpokládá v  co největší míře zachovat stávajícího vedení trasy při rozšíření na návrhovou kategorii S 13,5/90 s uspořádáním 2+1.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
04/2019 Ano 03/2022 Předpoklad 2024 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Strakonice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 832 322 700 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 6650 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 1
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • 0
 • Zpracovatel SP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: