Přejít k hlavnímu obsahu

I/20 HNĚVKOV - SEDLICE

AKTUÁLNÍ STAV

Na konci 04/2023 byla podána žádost o vydání SP.  V 09/2023 bylo vydáno SP na 10 vodohospodářských objektů a 8. 11. 2023 vydal KÚ JčK stavební povolení na 23 hlavních stavebních objektů. Stavební povolení KÚ JčK nabylo dne 12. 12. 2023 právní moci. Probíhají výkupy pozemků, k 10/2023 bylo vykoupeno cca 88 % pozemků trvalého záboru.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 88 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětná stavba řeší přeložení silnice I/20 mimo zástavbu mezi obcemi Hněvkov a Sedlice. Výstavbou přeložky silnice I/20 v  navrhované trase mimo výše uvedené obce dojde k  odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase, odstranění křížení s  dráhou (silnice vede v  souběhu) a  podstatnému zlepšení životního prostředí v uvedených obcích.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba na začátku a  na konci úpravy navazuje na stávající silnici I/20. Navrhovaná přeložka je umístěna severovýchodně od Hněvkova, Němčic a Sedlice. Na začátek stavby bude výhledově navazovat obchvat Blatné a na konci přeložka Sedlice – Nová Hospoda. Délka navrhované přeložky I/20 činí 6640 metrů. Přeložka silnice I/20 je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená v kategorii S 9,5/90. Na trase přeložky jsou navrženy čtyři mostní objekty. Dále jsou součástí stavby dva nadjezy přes hlavní trasu a  jeden most nad žel. tratí na silnici II/173. Mostní objekty jsou navrženy s  parametry odpovídajícími kategoriím komunikací po těchto převáděných, dále s ohledem na zajištění minimální podjezdné výšky a zachování funkčnosti lokálních biokoridorů křižujících navrženou trasu přeložky. Navrhované přeložky komunikací budou odvodněny do otevřených silničních příkopů, které budou přes havarijní objekty (norné stěny) zaústěny do stávajících vodotečí. V  rámci stavby I/20 Hněvkov–Sedlice je navržena mimoúrovňová křižovatka (MÚK) pro napojení okolní silniční sítě na novou komunikaci. Jedná se o  MÚK Sedlice pro napojení silnice II/173 na Strakonice ve směru od Plzně, respektive Blatné. Další napojení hlavní trasy (přeložka I/20) na ostatní komunikace je navrženo ve směru od Blatné, a to křižovatkou tvaru T

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
03/2002 09/2016 06/2020 2023 2025 2025 2028

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Strakonice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: ŘSD ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 091 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 6640 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • MÚK Sedlice
 • Počet mostů:
  • 4
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP: Valbek, spol. s r. o.
 • Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r. o.