Přejít k hlavnímu obsahu

I/19 CHÝNOV

AKTUÁLNÍ STAV

Zahájení stavby se uskutečnilo 29. 9. 2020. Stavba byla slavnostně zprovozněna 10. 10. 2022. Dokončovací práce budou probíhaly do 04/2023

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně souvisejících změn v silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Současný průtah silnice I/19 Chýnovem představuje dopravní závadu. Přeložka silnice mimo obec odstraňuje závadný průběh trasy z  hlediska směrových i  sklonových parametrů v centrální části města. V zimních měsících při zhoršené sjízdnosti je nyní častou příčinou komplikací v plynulosti dopravy stoupání z údolí Chýnovského potoka směrem na Pelhřimov.

Současný průtah silnice I/19 Chýnovem je tedy dopravně (i z hlediska vlivu na životní prostředí) značně nevyhovující. Směrové i výškové parametry současné silnice I/19 jsou nepříznivé. Vyloučením tranzitní dopravy mimo město dojde k  výraznému zvýšení faktoru pohody obyvatel, snížení hlučnosti a  imisí a  zvýšení bezpečnosti a  plynulosti provozu. Návrh stavby není v  rozporu s  obecnými požadavky na výstavbu. Směrové, výškové i  šířkové uspořádání navržené komunikace a  nová konstrukce vozovky zaručuje splnění požadovaných užitných i funkčních vlastností stavby.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Předmětná část přeložky silnice I/19 kolem Chýnova prochází oblastí převážně zemědělského charakteru po doposud zemědělsky využívaných pozemcích. Trasa předmětné části přeložky silnice I/19 v délce 3550 metrů je vedena volnou krajinou zvlněného rázu Českomoravské vysočiny s dobrými podmínkami pro odvedení vody ze silničního pozemku pomocí otevřených příkopů do přilehlých vodních toků (Chýnovský potok, Brodský potok a Záhostický potok).

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
06/1999 Ano 03/2009 08/2020 11/2017 09/2020 Předpoklad 2022

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: dokončen
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 316 528 042 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3550 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 2
  • podchody pro pěší: 2
 • Protihlukové stěny: 2
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • přeložka II/409: 820 + 245 m
  • přeložka III/01915: 427 m
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel PDPS: Pragoprojekt, a.s.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 8
 • objekty elektro: 8
 • trubní vedení: 4