Přejít k hlavnímu obsahu

DÁLNICE D3 0312/II NAŽIDLA–DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, ST. HRANICE

AKTUÁLNÍ STAV

Dne 20. 5. 2021 zahájil KÚ JČK územní řízení. Veřejné projednání se uskutečnilo 29. 6. 2021. S ohledem na aktuální judikaturu bylo nutné následně uvědomit rakouské spolky o vedení řízení prostřednictvím MŽP. Dne 13. 4. 2022 bylo ve věci stavby vydáno územní rozhodnutí, které nabylo dne 9. 6. 2022 právní moci. Čistopis DSP byl odevzdán v červenci 2022.  Žádosti o SP byly rozděleny na dvě části. První část neobsahuje tzv. příhraniční úsek dlouhý 384 m, který bude muset být dostavěn až s rakouskou stavbou S10. SP na tuto 2. část (6 stavebních objektů) vydalo MD 10. 7. 2023. Dne 17. 3. 2023 zahájilo MD stavební řízení na celkem 22 hlavních stavebních objektů. SP na tyto objekty vydalo MD též 10. 7. 2023. Byl dokončen čistopis ZDS (odevzdání 31. 1. 2023). Dne 28. 2. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 10. 5. 2023. Termín pro podání nabídek nakonec vypršel 27. 7. 2023. Podáno bylo pět nabídek. V 11/2023 vybralo ŘSD zhotovitele stavby. V 01/2024 vybralo ŘSD zhotovitele stavby a uzavřelo smlouvu s vítězným uchazečem. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 9. 1. 2024. V rámci přípravy stavby byly dokončeny skrývky ornic, odvozy na mezodeponii a drcení pařezů. U mostu přes MK Dolní Dvořiště, vodoteč a biokoridor začaly přípravné práce pro vrtání pilot na opěrách a pilířích. Také začalo vázání výztuže a betonáž u základů opěr.

Jihočeský kraj v tomto případě napomohl při majetkoprávním vypořádání stavby, když uzavřel budoucí kupní smlouvu s významným vlastníkem pozemků dotčených stavbou dálnice, který podmiňoval prodej pozemků ve svém vlastnictví, nezbytně nutných pro stavbu „D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, státní hranice“, nabytím pozemků, které jsou předmětem smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, přičemž získá pozemky, které jsou v současné době z větší části zastavěny silnicí II/163 a III/00363 a při realizaci stavby dálnice budou zrekultivovány a silnice II/163 přeložena do nové stopy.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 87 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba „D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice“ je součástí připravované dálnice D3 v  úseku Třebonín – Dolní Dvořiště. Nahradí tak stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro současný automobilový provoz naprosto nevyhovující. Má nevhodné směrové i výškové uspořádání a stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy.

Uvedením dálnice D3 v úseku Kaplice – Nažidla nádraží do provozu dojde ke snížení dopraví zátěže na stávající silnici I/3, která v současné době převádí veškerou dopravu od Českých Budějovic jižním směrem k hraničnímu přechodu s  Rakouskem. Využitím nové trasy dálnice D3 dojde ke zklidnění dopravní situace v obcích podél stávající silnice I/3 nebo v její blízkosti, a to zejména v Dolním Dvořišti.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Začátek úseku stavby „D3 0312/II Nažidla–st. hranice ČR/Rakousko“ je v km 171,540, kde navazuje na předchozí úsek stavby „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“. Konec úseku stavby je v km 175,083 v místě křížení se státní hranicí ČR/ Rakousko. Část stavby 0312/II je již vybudována v polovičním profilu jako obchvat Dolního Dvořiště. Celková délka úseku je 3543 metrů a  bude postavena v kategorii D 25,5/130 s rozšířeným SDP (D 26,0/130 dle ČSN 73 6101).

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
01/2020 Ano 2022 2023 2023 2024 2025

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 507 297 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3543 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • MÚK Dolní Dvořiště
 • Počet mostů: 5
 • Protihlukové stěny: 1
 • Opěrné zdi: 2
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/163: 1425 m
  • silnice II/603: 170 m
  • MK a polní cesty: 2 (délka: 697 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel PDPS: Pragoprojekt, a.s.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 25
 • objekty elektro: 22
 • přeložka plynovodu: 3