DÁLNICE D3 0311 TŘEBONÍN – KAPLICE NÁDRAŽÍ

AKTUÁLNÍ STAV

SP vydáno 09/2020 s nabytím právní moci dne 23. 3. 2021. 

V září 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní datum pro podání nabídek byl stanoven termín 27. 11. 2020. Termín byl ale kvůli dodatečným dotazům uchazečů opakovaně prodloužen a vypršel 14. 4. 2021. Podáno bylo pět nabídek, přičemž všechny byly nižší než předpokládaná cena. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Jihočeský kraj ve vzájemné koordinaci připravuje stavbu odstranění bodové dopravní závady na silnici II/157 před obcí Kaplice – nádraží (Střítež) a je připraven ji realizovat společně se stavbou tohoto úseku dálnice tak, aby se řidiči při sjezdu z MÚK nedostávali do úzkého místa na silniční síti.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“ nahradí stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro stávající automobilový provoz nevyhovující. Má nevyhovující směrové i výškové uspořádání, přičemž je stávající trasa v kolizi s urbanistickými vztahy v  území – prochází jednotlivými obcemi, které se řadí mezi nejvíce nehodová místa.

Křižovatky na silnici I/3 jsou vesměs bez odbočovacích a  připojovacích pruhů s  častým omezením rozhledových poměrů a omezením předjíždění. Část úseku zároveň prochází ochranným pásmem vodárenské nádrže Římov se zákazem ošetřování chemickými prostředky v zimním období. Zlepšení tohoto stavu je možné jedině vybudováním kapacitní čtyřpruhové dálnice, na kterou se přesune podstatná část dopravní zátěže. Na stávající silnici I/3 zůstane pouze místní a pomalá doprava. Po dostavbě dálnice bude silnice I/3 převedena do silnic II. tříd jako silnice II/603.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba je jednou ze souboru staveb dálnice D3 mezi Č. Budějovicemi a Rakouskem. Stavba navazuje na již budouvanou stavbu „D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“ (zahájena v 03/2019). Na konci stavby navazuje plánovaná akce „D3 0312/I  Kaplice nádraží – Nažidla“. Připravovaná stavba měří 8577 m a  je navržena v kategorii R 25,5/120 se zvětšenou šířkou SDP o 0,5 m na 3,5 m. Stavba je navržena v pahorkovitém území, převážně na zemědělských pozemcích.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 01/2019 Ano 11/2020 11/2020 09/2020 2021 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Český Krumlov
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 2 890 448 609 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 8577 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 13
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/157 (délka: 402 m)
  • silnice III. třídy: 3 (délka: 1382 m)
  • místní komunikace: 4 (délka: 1082 m)
  • polní a lesní cesty: 5 (délka: 2972 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Sdružení NOVA – Valbek spol. s r.o. a Novák a Partner spol. s r.o
 • Zpracovatel DSP: Sdružení NOVA – Valbek spol. s r.o. a Novák a Partner spol. s r.o
 • Zpracovatel PDPS: Sdružení NOVA – Valbek spol. s r.o. a Novák a Partner spol. s r.o
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 11
 • objekty elektro: 8
 • objekty trubních vedení: 5