Přejít k hlavnímu obsahu

D4 MILÍN–LETY

AKTUÁLNÍ STAV

Dne 16. 3. 2020 vydalo MD poslední stavební povolení na tři SO (vodohospodářské objekty). Koncesionářskou smlouvu schválila vláda ČR svým usnesením č. 4 ze dne 4. 1. 2021. Poslanecká sněmovna vyslovila svůj souhlas s finančními závazky obsaženými v návrhu smlouvy dne 9. 2. 2021 svým usnesením č. 1508. Dne 15. 2. 2021 podepsalo Ministerstvo dopravy smlouvu s Koncesionářem, kterým je společnost DIVia D4 s.r.o. (přejmenovaná na „ViaSalis“), založená dodavatelem vybraným v zadávacím řízení. K oficiálnímu zahájení stavby došlo 7. 6. 2021. Aktuální informace o průběhu výstavby na www.viasalis.cz

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Požadavky na výstavbu dálnic v  České republice, jejíž součástí je i stavba dálnice D4 v úseku Milín–Lety, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky, s nezbytnou návazností na evropskou dopravní síť.

Silnice I/4 (provozována jako D4 v úseku Praha–Skalka) spojuje Prahu přes Středočeský kraj s  krajem Jihočeským a  pokračuje k  hraničnímu přechodu Strážný (hranice s Německem). Stávající trasa silnice I/4 navazuje na již vybudovanou polovinu dálnice na konci přeložky u obce Milín, prochází zvlněným terénem, řadou dopravně nevhodných míst a vede v těsné blízkosti obcí Chraštic, Chraštičky a Zalužany. Na trase dochází k dopravním nehodám, zejména díky úrovňovým křížením s ostatními silnicemi v nepřehledných úsecích

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Navrhovaná trasa dálnice začíná na konci přeložky u Milína a vede v souběhu se stávající silnicí I/4 vlevo ve směru staničení až za bývalou železniční vlečku vedoucí na vodní dílo Orlík. Za vlečkou se odklání vlevo, míjí obec Chraštice a za osadou Chraštičky se pravostranným obloukem stáčí zpět k trase stávající silnice I/4. Ve stoupání před obcí Zalužany křižuje stávající silnici I/4 a  v  souběhu s  touto komunikací obchází obec Zalužany. Za obcí se trasa dálnice opět přibližuje k  trase stávající silnice I/4, kterou křižuje zhruba v místech hranice krajů.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2018 Ano 08/2007 10/2020 05/2018 06/2021 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Písek
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 3 572 342 810 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 11600 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • MÚK Těchařovice
 • Počet mostů: 16
  • na dálnici: 12
  • nad dálnicí: 3
  • lávka pro pěší: 1
 • Protihlukové stěny: 1
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • počet: 19 (celková délka: 7635 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Valbek, spol. s r.o.
 • Zpracovatel DSP: Valbek, spol. s r.o.
 • Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o.
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 25
 • objekty elektro: 37